OVAM zoekt Medewerker Bodem - screening inventaris | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Medewerker Bodem - screening inventaris

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
03/04/2020

Afdeling: Bodembeheer
Team: Bodemattestering en grondoverdracht
Niveau: C
Graad: Medewerker (C1)
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Het team bodemattestering en grondoverdracht staat in voor het aanschrijven en opvolgen van de onderzoeksverplichtingen die gelden op de risicogronden in Vlaanderen. Deze onderzoeksplichten vloeien voort uit de gegevens die de Gemeentelijke Inventaris van risicogronden bevat. Een goede samenwerking met de gemeentebesturen is noodzakelijk. Ook de aanvragen vrijstelling onderzoeksplicht worden in dit team behandeld.

Daarnaast ontvangt dit team alle bodemrapporten die opgemaakt worden in Vlaanderen. Deze worden onderworpen aan een administratieve controle. In het gros van de onderzoeken wordt een standaardbeoordeling toegepast. Ook deze beoordeling loopt in het team bodemattestering en grondoverdracht.

Ten slotte volgt het team ook de opgelegde aanmaningen en termijnen op. Zo moet elke bodem opnieuw gezond zijn en vrij zijn van historische verontreiniging tegen 2036.

Om dit brede en diverse takenpakket uit te voeren, is de OVAM op zoek naar 1 dossierbeheerder bodem. Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

Uw takenpakket bestaat uit:

 • Verzamelen en administratief verwerken van dossiergegevens met als doel te kunnen beschikken over een volledig dossier met alle noodzakelijke dossierelementen.
 • Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens met als doel een gefundeerde beslissing te kunnen formuleren.
 • De betrokkenen informeren over deze beslissing.
 • Opvolgen van de uitvoering van de beslissing zodat de uitvoering correct en binnen het afgesproken tijdskader gebeurt.
 • Verdere acties koppelen aan de niet-naleving van beslissingen.

Profiel

Wij zoeken een enthousiaste duizendpoot met administratief talent en oog voor detail.

U kan autonoom werken. Interactie met externen, zowel mondeling als schriftelijk, schrikt u niet af. In het team komt u uit voor uw mening en neemt u initiatief om de werking efficiënter te laten verlopen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau C (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau C behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

 • U beschikt over tenminste 2 jaar relevante ervaring als dossierbeheerder en kan dit aantonen.

Kandidaten leveren zelf het bewijs van de vereiste 2 jaar functiespecifieke relevante ervaring.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt over basiskennis van de bodemwetgeving (Bodemdecreet en Vlarebo) of bent bereid u hier op korte termijn in te verdiepen.
 • U weet orde, structuur en regelmaat aan te brengen in de door u uit te voeren werkzaamheden.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 10 en het Microsoft Office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – niveau 1
 • Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet van meteen persoonlijk belang is – niveau 1
 • Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie – niveau 1
 • Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria – niveau 1
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – niveau 1
 • Zorgvuldigheid: Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten – niveau 1

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 16. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functiespecifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van een afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 18-19. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met rangschikking met een geldigheid van 6 maanden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (niveau C, geen ervaring) 1988,54 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 3 april 2020. Om te solliciteren vult u het sollicitatieformulier in: PDF of word

Het ingevulde formulier stuurt u samen met een kopie van uw diploma:

 • bij voorkeur via mail naar public@ascento.be Vermeld in het onderwerp van uw mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer (VDAB-vacaturenummer: 60871897).
 • of per post naar: Ascento – tav Inge Peeters – Remylaan 4C  – 3018 Wijgmaal

Opgelet! Bezorg uw sollicitatieformulier maar één keer: ofwel via e-mail, ofwel met de post.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel.: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.