OVAM zoekt Projectcoördinator Circulair Aankopen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Projectcoördinator Circulair Aankopen

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Fatna El Khanf
wervingen [at] ovam [dot] be
015 284 183
Solliciteren tot: 
28/03/2019

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer (AMB)
Team: Team Vlaanderen Circulair
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur - 3 jaar
Standplaats: Mechelen

Kenmerken van de functie

Vlaanderen Circulair kreeg van de Vlaamse Regering als opdracht om burgers, bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden te bewegen in de richting van een circulaire economie. In een circulaire economie gaat niets verloren: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, enzovoort ...

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld. Aanvullend is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden … die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Vlaanderen Circulair verbindt en begeleidt hen actief.

Het multidisciplinair team Vlaanderen Circulair van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), gevestigd in Mechelen, ondersteunt het partnerschap Vlaanderen Circulair. De OVAM is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid. Om te slagen in haar maatschappelijke opdracht, heeft de OVAM nood aan gemotiveerde mensen die volgende waarden in zich hebben: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen.

Vlaanderen Circulair startte in 2017 de Green Deal Circulair Aankopen (verder GDCA) op. Samen met 100 aankopende en 50 ondersteunende organisaties leren we hoe organisaties in de toekomst circulair kunnen aankopen om zo ook het aanbod van circulaire producten en diensten te stimuleren. Alle ondertekenaars engageerden zich om minstens 2 circulaire aankoopprojecten op te starten in een tijdspanne van 2 jaar (= tussen juni 2017 en juni 2019). In 2019 willen we met de leerlessen uit dit traject aan de slag: de knelpunten (juridisch, economisch,procesmatig...), opleidingsnoden, innovatiekansen, .. Meer info op www.vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen.

Om de leerlessen uit deze Vlaamse Green Deal Circulair Aankopen maximaal te verspreiden en om een gezamenlijk Europees kader uit te werken is Vlaanderen Circulair nu partner in een Europees project: CircPro is een Interreg NorthSea Region project. Het project start op begin 2019 en eindigt in juni 2022. Het doel van dit project is om via de hefboom Circulair Aankopen de Circulaire Economie in Europa te stimuleren. Er zijn 8 publieke en 3 private partners in het project. Zij zullen samen meer dan 30 pilootprojecten opzetten. Daarnaast werken ze leerprogramma's uit, vormen ze een expertengroep en komen er doorheen de regio 'Community of Practices'. Deze leernetwerken zijn gebaseerd op de Green Deal formule van Nederland en Vlaanderen nl. de aankopers leren zelf van elkaar en stellen hun ambitie steeds scherper.

De Nederlands Rijkswaterstaat (RWS) is projectleider van CircPro. Voor de coördinatie en de projectopvolging in Vlaanderen zoeken we een Projectcoördinator Circulair Aankopen. Vlaanderen is trekker van het werkpakket 3, waarin we een gemeenschappelijk kader ontwikkelen voor de North Sea Region op vlak van Circulair Aankopen. Hierin zullen minimum circulaire vereisten voor prijsvragen, een strategisch stappenplan en een toolbox uitgewerkt worden samen met externe experten. Ook het ontwikkelen van online leertrajecten behoort tot de taak van Vlaanderen in dit Europese project.

Takenpakket

 • Treed op als regionaal (Vlaams) projectcoördinator binnen het EU CircPro project:
  • zorg voor afstemming met de trekker en met de projectcoördinatoren van de andere deelnemende landen.
  • concretiseer het werkpakket 3 samen met de partners en de deelnemers van de GDCA en communiceer duidelijke gewenste outputs. Bewaak de voortgang van dit werkpakket en zorg voor afstemming met de partners van CircPro zodat zij maximaal bijdragen tot het resultaat.
  • stem de taakverdeling af tussen de verschillende betrokken afdelingen en diensten binnen de OVAM en de stuurgroep van Vlaanderen Circulair.
  • zorg voor inhoudelijke afstemming met experts en met de deelnemers van de Vlaamse GDCA.
  • volg de uitvoering van het project op voor de regio Vlaanderen, bevraag de betrokkenen en zoek samen met hen naar oplossingen voor geconstateerde knelpunten.
  • lobby samen met het team Internationaal Beheer van de OVAM bij de Europese en andere instanties die oplossingen kunnen realiseren voor de huidige knelpunten in Circulair Aankopen.
  • bewaak in samenwerking met de projectleider RWS en de financiële dienst van de OVAM de budgetten.
 • Neem een coördinerende rol op bij de Vlaamse GDCA:
  • door deelnemers te begeleiden en te helpen in hun vragen.
  • door maximaal samen te werken met het begeleidingsteam in het voorbereiden van de marktdialogen, actiedagen en een groot buyer meets supplier event. De methodologie hiervan capteert u in overeenstemming met de Europese stakeholders, als één van de resultaten van CircPro.
  • capteer de onderzoeksvragen, knelpunten en opportuniteiten en koppel deze aan het Europese CircPro project.
  • neem de nodige stappen om de Vlaamse tool aan te passen aan ambities en resultaten van de GDCA. Evalueer deze Vlaamse GDCA in samenwerking met de Europese partners zodat het ook een Europese tool wordt.
  • volg en analyseer de leerlessen uit de projecten van de GDCA en verspreid deze kennis in Europa.

Profiel

Team Vlaanderen Circulair is op zoek naar een gedreven projectcoördinator die proactief meedenkt en constructief handelt binnen het Vlaamse en Europese team. De kandidaat heeft liefst ervaring maar minstens voeling met circulair aankopen en heeft de competenties om een Europees project als regionaal leider te trekken. De projectcoördinator Circulaire Aankopen kan zich vlot (zowel geschreven als gesproken) uitdrukken in het Engels en kan ook administratief aan de slag met de rapporteringen die nodig zijn binnen een Europees project. We verwachten een teamspeler die zeer zelfstandig kan werken maar die ook bijspringt wanneer collega's dringend ondersteuning nodig hebben in hun projecten.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • 'bewijs van goed gedrag en zeden' kunnen voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • bij voorkeur kennis of ervaring in circulair aankopen
 • bij voorkeur ervaring in het motiveren van inhoudelijk experten, partners en aankopers in ruime zin (ook wanneer u geen rol heeft als leidinggevende) zodat zij actief bijdragen aan de resultaten van het project
 • bij voorkeur ervaring in projectwerking, in het uitwerken en opvolgen van een projectplanning en in het nauwgezet opvolgen en rapporteren van budgetten, uurstaten, inhoudelijke voortgang
 • kennis van circulaire economie en het hebben van een netwerk op dit vlak is een pluspunt
 • vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels met verschillende doelgroepen, zowel mondeling, schriftelijk als via presentaties

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie
 • Communiceren: Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen – Niveau 2 – Verzorgt de interactie
 • Inleving: Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren – Niveau 2 - Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen
 • Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie- Niveau 2 - Legt verbanden en ziet oorzaken
 • Netwerken: Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen - Niveau 2 - Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – Niveau 2 - Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders
 • Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is – Niveau 2 - Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 14. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke Vlaanderen Circulair, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 15-16. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien, indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal en de externe selectiespecialist plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur - 3 jaar, gefinancieerd door het EU-project.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 28 maart 2019 - 12 uur 's middags.  Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u op www.ovam.be.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.