OVAM zoekt Projectleider en -begeleider Europese projecten (RESANAT , RAWFILL en COCOON)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Afdeling: Bodembeheer
Team: Bodemgebruik- en informatie
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur tot 30/09/2020
Standplaats: MechelenWilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!Kenmerken van de functieDe OVAM is op zoek naar een medewerker die graag projectmatig werkt, zowel als projectleider als projectmedewerker.U bent projectleider voor het lnterreg project “RESANAT” voor binnen de afdeling Bodembeheer.De OVAM is lead partner voor het Europees project RESANAT ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken”.In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM. Het doel is herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. RESANAT zet in op innovatie van duurzame saneringstechnieken: planten, micro-organismen, natuurlijke materialen, en wind- en zonne-energie helpen om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties met (rest)verontreiniging in Vlaanderen en Nederland zijn met deze vernieuwende technieken op termijn terug duurzaam inzetbaar.Concrete acties in dit project zijn:

 • Projectmanagement      
 • Kennisdeling en het schrijven van codes van goede praktijk
 • Opvolgen van verschillende pilootprojecten: In de Lieve in Gent pakken we met matten van organo-klei de historische PAK verontreiniging aan. Op de Carcoke-terreinen in Zeebrugge planten we een aantal gewassen die teer, BTEX en cyanide  te lijf gaan. In het Nederlandse ’s Gravenmoer vergaren we kennis over opschaling en de praktische toepassingsmogelijkheden van plaatsgebonden bio stimulatie. Bio stimulatie is het versnellen van biologische afbraak van verontreinigingen door toediening van micro-organismen aan de bodem.

U werkt bijkomend als projectmedewerker mee aan de reeds lopende lnterreg projecten RAWFILL en COCOON, twee EU-onderzoeksprojecten over stortplaatsen en het duurzaam beheer ervan.Het COCOON project ontwikkelt nieuwe specifieke beleidsinstrumenten om de nieuwe benadering van stortplaatsen te bevorderen. Cleantech Flanders coördineert dit project.Het project RAWFILL werkt op inventarisatie en besluitvorming. Gebrek aan precieze informatie over het potentieel van terugwinning van grondstoffen en ruimte belemmert het principe van ‘Landfill mining’. De huidige onderzoeksmethoden van stortplaatsen zijn suboptimaal (te fragmentair, weinig specifiek, duur, ... ). RAWFILL zoekt een antwoord voor deze uitdagingen en ontwikkelt een methodologie voor:

 • Uitbouw uitgebreide inventarissen;
 • Verzamelen van ontbrekende informatie door combinatie van historische en geofysische methoden tegen een aanvaardbare prijs;
 • Ontwikkelen van beslissingsondersteunend instrument dat stortplaatsen indeelt en rangschikt volgens hun ontginbaarheid;

De coördinatie van het project RAWFILL gebeurt door SPAQuETakenpakketAls lead partner voor RESANAT voert de OVAM zowel taken binnen de verschillende werkpakketten als het algemene projectmanagement uit. U bent projectleider en runt zelfstandig het project van A tot Z: projectmanagement, organiseren van tussentijdse bijeenkomsten, het geven van presentaties, het selecteren, aansturen en opvolgen van subcontractors en partners, projectbudget opvolgen, realiseren van de projectdoelstellingen, redactie van een eindrapport en andere verslaggeving, monitoring van resultaten.De OVAM-bijdrage aan de projecten RAWFILL en COCOON is inhoudelijk en beleidsmatig. De administratieve projectleiding wordt waargenomen door de coördinerende instanties.Uw taken als projectleider en medewerker zijn:

 • de inhoudelijke én algemene coördinatie van het project: ondersteunen en bijdragen aan de inhoudelijke activiteiten van het project binnen de OVAM, zorgen voor afstemming tussen de partners;
 • de administratieve en financiële opvolging en nauwkeurige rapportage voor de OVAM als partner zowel als voor het hele partnerschap en dit in samenwerking met het team financieel beheer;
 • ondersteunen en bijdragen aan de inhoudelijke activiteiten van het project binnen de OVAM en zorgen voor afstemming van de taakverdeling tussen de verschillende betrokken diensten en teams;
 • voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over de bijeenkomsten en uitwisselingssessies met de projectpartners;
 • uitvoeren van de nodige werkzaamheden (analyse, studiewerk, beleidswerk, communicatie, ... ) om tot de gevraagde projectresultaten te komen;
 • begeleiding van studies en (innovatieve proef)projecten met de diverse partners;
 • aftoetsen van de resultaten van andere projectpartners;
 • informatie- en kennisverwerving en verspreiding naar collega's en externe stakeholders;
 • detecteren van nieuwe kansen voor samenwerking en proefprojecten;
 • uitbouwen en onderhouden van contacten
 • de dynamiek van een proces bevorderen door alle actoren optimaal te betrekken, te enthousiasmeren en te ondersteunen;
 • rapporteren over en verantwoorden van het projectverloop en dit via de interne en externe rapportagetools;
 • formuleren van beleidsaanbevelingen;
 • voorstelling van het project op internationale fora en congressen;  
 • ervoor zorgen dat de afgesproken eindproducten worden geleverd.

ProfielWij zoeken een leergierige en enthousiaste collega. U bent communicatief en samenwerkingsgericht, u werkt zelfstandig, nauwkeurig en resultaatsgericht. U bouwt een professioneel netwerk uit en weet te enthousiasmeren en overtuigen. U ziet proactief opportuniteiten en detecteert gevoeligheden; u onderneemt meteen acties om hierop te anticiperen. U toont een open houding naar collega's binnen het team, binnen de OVAM en naar externen toe. U deelt systematisch kennis aan collega's. Verder bent u sterk in analytisch en synthetisch denken en hebt u affiniteit met het verwerken van cijfergegevens.Binnen de functie krijgt u regelmatig met deadlines te maken. Stressbestendigheid en flexibiliteit zijn voor u dan ook evident.ToelatingsvoorwaardenOm toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.Functievereisten

 • U beschikt bij voorkeur over een diploma master in de wetenschappen.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met de werking van Europese projecten.
 • U beschikt over goede sociale en netwerkvaardigheden, u heeft ervaring in creatie van draagvlak.
 • U beschikt over een grondige kennis van bodemsanering, nazorg en monitoring, stortplaatsbeheer, databeheer, terugwinning materialen/energie, ...
 • U hebt bij voorkeur voldoende kennis van (milieu, sociale en economische) analyses en modellering om monitoringinstrumenten en onderzoeken/studies op te volgen;
 • U beschikt over een zeer goede kennis van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. U beheerst het Engels zodanig dat u kan vergaderen, teksten kan lezen, schrijven en presentaties geven in deze taal;
 • U beschikt over een rijbewijs B
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office of Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetentiesDe 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (Niveau 2).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheidSelectieprocedure: timing onder voorbehoudDe selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 49. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd Ann Cuyckens, een teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 50-51. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot 30/09/2020.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: : www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

SolliciterenBent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 29 november 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.Meer informatieVoor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be