OVAM zoekt Projectmedewerker Circulair beheer bouwmateriaal voor het LIFE IP WASTE project C-MARTLIFE

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Bouw
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur tot 30 juni 2027
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Bij het bouwen en slopen van gebouwen en infrastructuur komen grote hoeveelheden afvalstromen vrij. Het merendeel daarvan bestaat uit steenachtige materialen die reeds in een kringloop worden gebracht. De resterende fractie bestaat uit diverse andere afvalstromen (plastic, metalen, isolatiematerialen, gipskarton, cellenbeton…). Met uitzondering van metalen worden deze fracties nog niet zo goed gerecycleerd. Dat geldt zeker ook voor kunststoffen.

Voor het thema bouw is een nieuw toekomstbestendig plan in opmaak met de titel “Op weg naar circulair bouwen”. Dit nieuwe plan loopt tot 2027 en loodst ons in een nieuw tijdperk waar bouwactiviteiten op een circulaire manier worden uitgevoerd en beheerd. Focus ligt daarbij op circulair materialenbeheer en op circulair ontwerpen en uitvoeren. Het beleidsplan zal onderdeel uitmaken van een ruimere werkagenda Circulair bouwen die in volle opstart is.

Aanvullend komt er een instroom van informatie en beleidsinzichten uit andere grote projecten en acties:

 • Parallel met de Green Deal Circulair Bouwen (2019-2023) werkt een onderzoeksconsortium op dit moment in een proeftuin circulair bouwen. De eerste fase werkt het thema urban mining uit om o.a. een verhoogde valorisatiegraad voor de niet-steenachtige stromen te bekomen (waaronder de diverse soorten van kunststoffen die worden gebruikt in de bouw). Fase 2 legt de focus op veranderingsgericht bouwen.
 • Tijdens de Green Deal Circulair Bouwen zullen honderden bedrijven en organisaties uit de bouwwereld werken aan projecten. De OVAM wil deze informatie capteren en beleidsmatig zo goed mogelijk valoriseren. Voorts organiseert de OVAM regelmatig actiedagen met informatiesessies en workshops voor de spelers uit de sector.
 • Sinds 2017 lanceert OVAM jaarlijks een Circulaire Economie Call. Voor de jaren 2017 tot 2019 waren het brede calls voor projecten, waaronder velen bouwgerelateerd. In 2020 is een specifieke call voor de bouwsector aangekondigd. Ook hier zal bijgeleerd worden over de diverse aspecten om te evolueren naar een circulaire bouweconomie.

Het C-MARTLIFE project is goedgekeurd binnen de call LIFE 2019 Integrated Projects. C-MARTLIFE project staat voor Circular Material Approach On Residual waste Targets and a litter Free Environment. Het project beoogt bijkomende inzichten bekomen én beleidsvisies uitwerken rond kunststoffen. De OVAM is lead partner van dit project. De andere partners zijn allen Vlaamse partners. Het project omvat 36 werkpakketten. Eén werkpakket gaat specifiek over kunststoffen in de niet-steenachtige restromen van bouw- en sloopafval. Voor dit werkpakket gelden volgende deliverables:

 • 7/2021: (Reeds afgeleverd) Rapport over het recuperatiepotentieel voor kunststoffen in bouw- en sloopafval met resultaten en conclusies van de living lab 'Urban Mining': een onderzoeksrapport dat de resultaten van de pilootprojecten voor de sloop van gebouwen beschrijft;
 • 12/2022: Communicatie-actieplan voor bewustmaking inzake selectief slopen;
 • 12/2024: Richtsnoeren voor beste praktijken en een beleidsvoorstel voor de terugwinning van kunststoffen uit bouw- en sloopafval;
 • 12/2023: 1 tussentijds verslag over kunststoffen in bouw- en sloopafval;
 • 7/2027: 1 eindrapport over kunststoffen in bouw- en sloopafval, met onderzoeksresultaten over het verbeteren van de selectieve sloop van gebouwen en valorisatiemogelijkheden.

Uw takenpakket bestaat uit: 

 • U werkt mee aan de opstart en de uitvoering van het nieuwe beleidsplan “Op weg naar circulair bouwen”. In de opstart van het nieuwe plan organiseert u een aantal activiteiten en acties waarmee partners en belanghebbenden aan boord gehaald worden. Daarbij zijn zowel teamleden, collega’s en externen betrokken. U leidt alles mee in goede banen zodat gezamenlijk een optimaal resultaat neergezet wordt.
 • U brengt structuur aan, lijnt prioritaire thema’s af, organiseert interactiemomenten met interne en externe stakeholders en bereidt deze voor.
 • U capteert en synthetiseert de cruciale informatie. U formuleert beleidsvoorstellen. U finaliseert een ontwerp-beleidstekst in samenwerking met de collega’s en begeleidt het gehele proces mee voor definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering.
 • U bouwt een netwerk uit en creëert samen met de collega’s draagvlak voor het uitvoeren van het nieuwe beleidsprogramma.
 • U werkt mee aan de operationalisering van het nieuwe beleidsprogramma en bent verantwoordelijk voor een deel van de acties en projecten.
 • U werkt mee aan de beleidsontwikkeling, formuleert nieuwe beleidsvoorstellen op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten. U deelt deze actief binnen uw netwerk.
 • U volgt de Green Deal Circulair Bouwen en de Calls Circulaire Economie (partim Bouw) op en participeert actief. U coördineert de bijdrage van de OVAM voor het team Bouw.
 • U bent voor het team Bouw verantwoordelijk voor correcte rapportering aan Life.  Dit omvat zowel inhoudelijke rapportering in het Engels als rapportering over de middelen.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen.  Bovendien bent u een echte teamplayer. U bent ervaren in het coördineren van complexe projecten en richt u op optimale samenwerking in projectteams.  U communiceert pro-actief en denkt vooruit. U zet de planning om in solide realisaties. U heeft kennis van de bouw- of kunststoffensector.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft 3 jaar ervaring in projectwerking, meer specifiek coördineren van complexe projecten.
 • U heeft ervaring met de bouw- of kunststoffen-sector of u heeft technische kennis.
 • U heeft ervaring in creëren van draagvlak.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2)
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2)
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2)
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2)
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 4-5. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, het afdelingshoofd of een andere teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 5-8. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden, indien nodig. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur 30/06/2027.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.334,06 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 26 januari 2022 om 12 uur 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be