OVAM zoekt Projectmedewerker Klantenbeheer Asbest

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Asbestafbouw
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: MechelenWilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!Kenmerken van de functieOp 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering het Actieplan asbestafbouw goed. Dit plan ambieert om uiterlijk 2040 alle asbesthoudende materialen uit het Vlaamse gebouwenpatrimonium uit te faseren. Voor de realisatie van dit OVAM-breed strategisch project initieerde de OVAM een projectteam Asbestafbouw.Scholen, particulieren, overheden, bedrijven, verenigingen, landbouwers, enz.; de doelgroepen en betrokken stakeholders zijn uitgebreid en divers. Het asbestafbouwbeleid is naast het milieuaspect breed maatschappelijk verweven met sociaal-economische aspecten zoals (kwetsbare) doelgroepenbeleid, draagkracht, veiligheid, gezondheid, educatie, enz. Daarnaast interageert een asbestafbouwbeleid met andere Vlaamse beleidstrajecten zoals energierenovatie, woningkwaliteit, ….Als projectmedewerker in het team vervult u een front-office rol naar vragen van burgers en stakeholders. U bent voor het team Pers en Communicatie ook het teamaanspreekpunt voor informatie- en communicatiecampagnes. Voor team Klantenbeheer bent u eveneens het eerste aanspreekpunt.Vanuit uw front-office rol vertaalt u de vragen en noden in een juiste content en opbouw van de thema-pagina's asbest op de OVAM-website en andere communicatie-dragers. U draagt ook bij aan een juiste doorvertaling van gedetecteerde noden naar het asbestafbouwbeleid.Voor lokale besturen bent u ook mee aanspreekpunt voor de OVAM-instrumenten, voor handhaving en het eigen asbestafbouwprogramma.Uw takenpakket bestaat onder meer uit:

 • het beheren en tijdig correct antwoorden van vragen van burgers of stakeholders;
 • het permanent optimaliseren van de front-office infrastructuur voor de behandeling van burger- en stakeholdersvragen via de implementatie van nieuwe digitale systemen – flankerend aan het web;formulier, de telefonische helpdesk, de infolijn Vlaanderen en FAQ's;
 • het ondersteunen van OVAM-instrumenten (subsidies, sectorprotocollen) voor lokale besturen en burgers en het aanreiken van verbeteringen naar de strategische beleidsverantwoordelijken;
 • het beheren van de thema-pagina's asbest op de OVAM-website en het coördineren van de inhoudelijke input voor informatie- en communicatietrajecten;
 • het formuleren van verbeteringen voor het asbestafbouwbeleid aan de strategische beleidsverantwoordelijken;
 • het coördineren van begeleidingstrajecten voor lokale besturen bij asbestincidenten.

ProfielWij zoeken enthousiaste kandidaten met een masterdiploma en een grote interesse in milieu en maatschappij.U bent vlot in de omgang, communicatief sterk en kan enthousiasmeren, overtuigen en omgaan met weerstand. U detecteert proactief opportuniteiten en gevoeligheden, doet voorstellen en neemt initiatieven. U kan verworven inzichten doorvertalen naar verbeteringsvoorstellen voor het beleid. U bent bereid om uw kennis over asbest voldoende op te bouwen; een intens opleidingstraject wordt de eerste maanden voorzien.ToelatingsvoorwaardenOm toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.Functievereisten

 • U heeft (bij voorkeur) ervaring in klantgerichte communicatie en afhandelen van dossiers. U bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • U heeft affiniteit met communicatie- en informatiecampagnes;
 • U heeft affiniteit met het beheer van webpagina's of bent in staat deze kennis snel op te bouwen;
 • U beschikt over een algemene asbestkennis of bent in staat deze kennis snel op te bouwen;
 • U hebt ervaring in het werken met office-software;
 • U beschikt over een rijbewijs – type B;
 • U beschikt over kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetentiesDe 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).
 • Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).
 • Zorgvuldigheid: Handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheidSelectieprocedure: timing onder voorbehoudDe selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 49. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 50. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link:  www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

SolliciterenBent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 5 december 2019 - 12 uur ' s middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.Meer informatieVoor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be