OVAM zoekt Stafmedewerker bij de afdeling Afval- en Materialenbeheer

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Solliciteren tot

Afdeling: Afval- en materialenbeheer
Team: Staf
Niveau: A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die ijvert voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen!

Kenmerken van de functie

Binnen de afdeling Afval- en Materialenbeheer neemt u de rol van adviseur, ondersteuner, coördinator, initiator en katalysator/aanjager op om tot de efficiënte en effectieve realisatie van de organisatiedoelstellingen te komen.

U adviseert - ook proactief - het afdelingshoofd en de afdelingsraad bij beleidsteksten, beleidsontwikkeling en organisatieontwikkeling. U ondersteunt het afdelingshoofd, de afdeling en teams in het realiseren van hun doelstellingen. U treedt op als verbindingsofficier tussen teams en afdelingen. U initieert kennisuitwisseling binnen en tussen de afdelingen en organisatieontwikkeling op niveau van de afdeling. Hierbij motiveert u - vanuit het organisatiebelang - medewerkers om de organisatie verder te ontwikkelen.

Uw takenpakket:

 • U volgt de beleidsontwikkeling op binnen de OVAM-context, binnen de VO en in de maatschappij en zoekt zelf interactie op (intern en extern) met het oog op visievorming. U staat in voor de behoefteanalyse, beleidsevaluatie en de onderbouwing van het beleid, dit zowel in het belang van de afdeling als de organisatie;
 • U stemt proactief het beleid van de afdeling af en levert samen met de andere stafmedewerkers (binnen en buiten uw afdeling) een actieve bijdrage aan organisatiebrede thema’s;
 • U coördineert de totstandkoming van het ondernemingsplan, het strategisch plan, de begroting, de communicatie, HR- en ICT-behoeften binnen uw afdeling en biedt hierbij ondersteuning aan de teamverantwoordelijken en het afdelingshoofd;
 • U controleert en volgt de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de processen en projecten (incl. risicoanalyse) binnen de afdeling op en doet suggesties met het oog op organisatieontwikkeling. U inspireert en motiveert procesbeheerders, projectleiders en teamverantwoordelijken om op microniveau aan organisatieontwikkeling te doen;
 • U neemt strategische, tactische of belangrijke dossiers op en neemt hierbij een proactieve houding aan. Deze kunnen zowel betrekking hebben op inhoudelijke onderwerpen (Vlarema, …) als organisatiegerichte thema’s (website, informatiebeheerprojecten, GDPR …);
 • Samen met de teams maakt u mee de vertaling van ruime beleidscontexten naar uitvoeringsplannen. Samen brengt u de noden in kaart (financiën, IT en menselijk kapitaal);
 • U brengt de organisatiegevoeligheid en ruimere context van bepaalde beslissingen mee binnen bij de teamverantwoordelijken;
 • U brengt kennisuitwisseling met de andere afdelingen binnen bij de teams;
 • U bent de sparringpartner voor de teams, projectleiders, teamverantwoordelijken en de andere stafmedewerkers (binnen en buiten uw afdeling);
 • U houdt de vinger aan de pols en signaleert mogelijke aandachtpunten binnen de afdeling/organisatie.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. U kan beleidsmatig meedenken, een visie ontwikkelen en uitrollen maar bent tegelijkertijd ook een goede organisator die de praktische kant niet uit het oog verliest. U kan uw eigen werk plannen, organiseren en bijsturen. Bovendien bent u een echte teamplayer, communiceert open en werkt resultaatsgericht. U brengt samenwerking tot stand en brengt nieuwe ideeën binnen in de organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

​​​​​​​Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

​​​​​​​Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft ervaring met het creëren van een draagvlak en omgaan met tegengestelde belangen.
 • U beschikt over vaardigheden inzake ‘people management’ om intern en extern op een effectieve manier noodzakelijke samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in enkele aspecten die aansluiten bij deze functie.
 • U heeft bij voorkeur ervaring om strategische doelstellingen te operationaliseren.
 • U heeft bij voorkeur notie van verschillende organisatieontwikkelingsprocessen zoals procesbeheer, projectbeheer, opmaak planning en begroting, …. evenals de implementatie ervan.
 • U bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket en u bent mee met de digitalisering in de samenleving.
 • Goede basis van de betrokken regelgeving (afval, materialen en circulaire economie) is een troef.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 2
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie - niveau 2
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria - niveau 2
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 1
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid leest u hier: https://www.vlaanderen.be/publicaties/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet- geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende stap. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 26-27. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd en/of een stafmedewerker, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist Het gesprek gaat door in week 27. De jury formuleert aan de waarnemend administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een extern assessment kan voor de geschikte kandidaten georganiseerd worden. Deze stap is eliminerend.
 4. De waarnemend administrateur-generaal beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de waarnemend administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.538,15 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kunt u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator.
 • In kader van interne mobiliteit, jobrotatie en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, wordt u in deze specifieke functie aangeduid voor een periode van 6 jaar.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 30 juni 2022 om 12u ‘s middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u als bijlages uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

​​​​​​​De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

​​​​​​​Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure neemt u contact op met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via https://ovam.vlaanderen.be/