OVAM zoekt Uitvoerende communicatiemedewerker Vlaanderen Mooi - AMB | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

OVAM zoekt Uitvoerende communicatiemedewerker Vlaanderen Mooi - AMB

Geplaatst door
Fatna_01
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
02/01/2020

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Vlaanderen Mooi
Niveau: B
Graad: Deskundige
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Binnen het team van Vlaanderen Mooi is de OVAM op zoek naar een uitvoerende communicatiemedewerker. Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en sluikstort te veroorzaken.

Het team Vlaanderen Mooi heeft als doel de openbare netheid te verbeteren. Het streeft naar een optimale aanpak van zwerfvuil en algemene netheid door de lokale besturen, bedrijven, intercommunales en andere partners actief te betrekken en te ondersteunen. De medewerkers van het team Vlaanderen Mooi zijn een aanspreekpunt voor lokale besturen en andere partners. Zij helpen met vragen, geven vorming en stimuleren de samenwerking en uitwisseling. Het team begeleidt proefprojecten in de innovatieve aanpak van zwerfvuil, biedt ondersteuning bij de capaciteitsopbouw van partners, beheert een meetinstrument rond netheid, zorgt voor uitwisseling van ervaring tussen de partners, en biedt de bedrijven, gemeenten en intergemeentelijke verenigingen de inhoudelijke, financiële en materiële ondersteuning die zij nodig hebben in hun strijd tegen zwerfvuil, sluikstorten en andere aantastingen van de netheid in het publiek domein.

Deze vacature kadert in een versterking van het huidige team Vlaanderen Mooi van de OVAM en wordt gefinancierd vanuit het beleid van de gewesten over de preventie en beheer van verpakkingsafval. Het huidige team bestaat momenteel uit 8 personen: 1 coördinator, 4 medewerkers van de OVAM, 2 medewerkers van Fost Plus en 1 medewerker van VVSG. Het team wordt verder uitgebreid met 9 medewerkers waarvan 3 communicatie-medewerkers.

U vormt een hechte samenwerking met de andere communicatie-medewerkers, waarbij uw takenpakket o.a. bestaat uit:

 • zelfstandig beheren van de operationele ondersteuning van communicatieprojecten en bewaken van de afgesproken deadlines en timings:
  • u luistert naar de noden op het veld, denkt handson mee over de mogelijke praktische uitwerking en omschrijft deze helder voor mogelijke opdrachtnemers;
  • u vraagt offertes op, beoordeelt deze, volgt de uitvoering op en bewaakt nauwgezet het budget;
  • u zorgt voor de briefing van de specifieke vereisten aan het bureau;
  • u zorgt dat de opdrachten tijdig uitgevoerd worden zodat de algemene planning van de communicatieprojecten gehaald worden.
 • u zorgt voor de ondersteuning bij de ontwikkeling en opvolging van communicatiecampagnes.
 • u zorgt ervoor dat de informatie op de website up-to-date is. U past zelf de informatie (zowel inhoudelijk als technisch) aan.
 • u bent verantwoordelijk voor de sociale media:
  • in samenwerking en na bespreking met uw communicatiemedewerkers maakt u de contentplanning op voor sociale media (facebook/Instagram, Twitter);
  • u maakt sociale media berichten op en zorgt ook voor de posts en advertenties ervan.
 •  u stelt nieuwsbrieven en berichten zelf op in de mailing software en zorgt voor de opmaak en verzending van nieuwsbrieven, mailings, …
 •  u ondersteunt de inhoudelijke opmaak van publicaties zoals jaarverslag, …

We vragen flexibiliteit naar verplaatsingen (in heel Vlaanderen) en werkuren (avondprestaties indien nodig).

Profiel

Wij zoeken leergierige en enthousiaste kandidaat met een bachelor diploma en een grote interesse in milieu en maatschappij. Een echte teamplayer die samenwerkingsgericht is, open communiceert en resultaatsgericht werkt. U kan omgaan met een veelheid aan projecten die tegelijk moeten worden opgevolgd. U werkt georganiseerd en zelfstandig, zonder het team uit het oog te verliezen. U heeft affiniteit met lokale besturen d.m.v. projecten waaraan u heeft meegewerkt.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau B (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau B behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft minimaal 3 jaar ervaring bij een communicatiebureau of op een communicatie afdeling in de functie van uitvoerende communicatiemedewerker.
 • U heeft ervaring in plannen en organiseren van meerdere (deel)projecten.
 • U heeft bij voorkeur ervaring met het creëren van draagvlak bij verschillende stakeholders en het uitbouwen van netwerken. U heeft affiniteit met lokale besturen d.m.v. de projecten waaraan u heeft meegewerkt.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office en Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 1).
 • Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1).
 • Zorgvuldigheid: handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 1-2. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectiestap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamcoördinator en een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 3-4. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist(en) en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (gefinancierd vanuit het beleid van de gewesten over de preventie en beheer van verpakkingsafval).
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.372,59 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 2 januari 2020 - 12 uur 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.