OVAM zoekt Werfreserve: Beleidsmedewerker OVAM

Betaalde job Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Entititeit: OVAM
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaald
Standplaats: MechelenWilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!Kenmerken van de functieDe OVAM gaat uitdagingen aan zoals implementeren van asbestafbouwbeleid, doorstart maken naar circulaire economie, verminderen van afvalproductie, optimaliseren van materialenbeheer en creëren van ruimte door wegwerken van bodemverontreiniging. De OVAM legt een werfreserve voor de functie beleidsmedewerker aan, zodat we bij een versnelling in het beleid op korte termijn enthousiaste en goede medewerkers voor onze thema’s kunnen aannemen.Als beleidsmedewerker heeft u een brede kijk op  de problematiek waar de OVAM mee te maken heeft. U bent geëngageerd om in een beleidscontext te werken en verandering te bewerkstelligen. U legt vlot contacten, weet hoe u draagvlak kan creëren en sectoren kan overtuigen. Uw takenpakket zal bestaan uit:

 • Beleidsvoorbereiding: Proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie en uitbouwen, onderhouden en consulteren van netwerken om het beleid met kennis en data te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke richting van het beleid en proactief behoeften, opportuniteiten of knelpunten te identificeren.
 • Beleidsontwikkeling: Voorbereiden, uitwerken en afstemmen van beleidsplannen om een visie, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium te ontwikkelen en op te leveren.
 • Draagvlak en betrokkenheid: Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de organisatie bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen om de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten.
 • Beleidsimplementatie: Coördineren en ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de beleidsimplementatie om ervoor te zorgen dat de implementatie van het beleid efficiënt verloopt.
 • Opvolging en bijsturing: Organiseren, uitvoeren en rapporteren van de (beleids)monitoring en –evaluatie om via bijsturing de doelstellingen van het beleid te realiseren
 • Communicatie: Verzorgen van communicatie en ondersteunen van de communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid om het beleid bij interne en externe doelgroepen bekend te maken.
 • Kennis van het vakgebied: Actief uitbouwen, bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied om via integratie van de praktische en theoretische ontwikkelingen de kwaliteit van het beleid continu te verbeteren.

ProfielDe OVAM zoekt ondernemende strategen die proactief meedenken en constructief handelen binnen het team. Hierbij kan u uw eigen context overstijgen en linken leggen met andere vak domeinen. U hebt een goed inzicht in het juridisch en economisch instrumentarium. U kan in publieke en private netwerken samenwerking zoeken rond concrete vraagstukken en vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsvoorstellen. Samenwerking is belangrijk voor u, waarbij u de resultaatgerichtheid steeds voor ogen houdt. U bent een teamspeler die zelfstandig kan werken maar die ook bijspringt wanneer collega's ondersteuning nodig hebben in hun projecten.ToelatingsvoorwaardenOm toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.Functievereisten

 • U beschikt over een Master diploma.
 • U heeft (bij voorkeur) ervaring in beleidsvoorbereiding.
 • U heeft (bij voorkeur) ervaring in creëren van draagvlak en overtuigen van stakeholders.
 • U heeft (bij voorkeur) ervaring in projectwerking en opvolging.
 • U beschikt over een rijbewijs B.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office of Libre office pakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetentiesDe 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen (niveau 2).
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheidSelectieprocedure: timing onder voorbehoudDe selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.Fase 1: aanleggen werfreserve

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 49-50. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van een afdelingshoofd en/of een teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 50-51. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, de lijst van geschikte kandidaten voor de werfreserve. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.De kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden.Fase 2: oproep uit de werfreserve voor specifieke functie

 1. De werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een functie op niveau van beleidsmedewerker. Alle kandidaten ontvangen de vacature, waarna zij hun motivatie voor deze vacature bevestigen. 
 2. De geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd voor een bijkomend functie specifiek gesprek. In dit gesprek wordt gepeild naar relevante inhoudelijke/vaktechnische kennis aan de hand van een case of testen. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van een teamverantwoordelijke, een inhoudelijke expert, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten voor de desbetreffende vacature. Deze stap is eliminerend.
 3. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract volgens vacature in fase 2.Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

SolliciterenBent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 28 november 2019. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.Meer informatieVoor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).Meer informatie over de OVAM vindt u via www.ovam.be Toon meer