Regionaal Landschap Rivierenland zoekt projectmedewerker

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) is één van de 16 regionale landschappen in Vlaanderen. RLRL vzw is een samenwerkingsverband tussen Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties,  wildbeheereenheden, bosgroepen, toeristisch-recreatieve verenigingen, verenigingen van eigenaars en erfgoedorganisaties. Rivierenland is de waterrijke regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. Nergens in Vlaanderen komen zoveel rivieren samen, op zo’n relatief kleine oppervlakte. De zoetwatergetijdenwerking zorgt bovendien voor een unieke fauna en flora. Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie en natuurrecreatie en het zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. Ons team zet zich elke dag enthousiast in om projecten (op terrein) te realiseren. Dit doen we door samen met verschillende partners en diverse gebruikers van de open ruimte kansen te benutten en te creëren. Wie komt in ons dynamisch en multidisciplinair team werken rond: rivier- en beekvalleien – landschappelijk erfgoed – recreatie en trage wegen – landschapsbeheer?

FUNCTIEOMSCHRIJVING

In je functie zorg jij voor het realiseren van (nieuwe) projecten waarbij water, natuur, erfgoed en landschap integraal worden benaderd. Je werk doe je in nauw overleg en samenwerking met je collega’s en coördinator. Je collega’s staan graag ter beschikking voor ondersteuning. Jij zal op jouw beurt collega’s bijstaan met jouw kennis en ervaring.  We zoeken extraverte netwerkers die doelgericht mensen willen verbinden in een gezamenlijk verhaal. Voel je je thuis in een groep? Heb je geen vrees om het woord te nemen? Leg je heel vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...). Ben je in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking en compromis? Welkom bij RLRL, we hebben ruimte voor minstens 2 nieuwe collega’s. Volgende taken kunnen worden opgesplitst over de nieuwe projectmedewerkers.

Projecten Rivier- en beekvalleien

 • Je bouwt mee aan een regionale groenstructuur geënt op het blauwgroene netwerk van rivieren en beekvalleien.
 • Je volgt het beleid rond integraal waterbeheer nauw op en ontwikkelt een visie om de ‘integrale waterwerking’ binnen RLRL uit te bouwen. Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectoriële beleidscontext.
 • Je netwerkt binnen dit domein en maakt (dwars)verbindingen met andere projecten.
 • Je gaat, in het werkingsgebied van RLRL, actief op zoek naar acties van integraal waterbeheer zoals bv. hermeandering, vernatting of wetland herstel… Je landschapsvisie omvat maatregelen en concrete acties om natuur te verbinden doorheen de beekvalleien, groenblauwe dooradering te realiseren en zo de waterlopen te herwaarderen in een klimaatbestendig(er) landschap. Je zoekt financiering via mogelijke subsidiekanalen en schrijft projectvoorstellen uit.
 • Je motiveert en enthousiasmeert partners (Provincie Antwerpen, gemeenten, andere actoren…) via terreinbezoeken, vergaderingen en infomomenten. Je zorgt ervoor dat het project vlot verloopt met voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en werkt samen met hen een actieplan uit.
 • Je verzorgt de regie en coördinatie van de uitvoering van de projecten en dit in nauw overleg met de provincie (Dienst Integraal Waterbeleid en Dienst Leefmilieu) en alle betrokken actoren. Je zorgt zorgvuldig voor de nodige vergunnings- en machtingsaanvragen inclusief de financiële en administratieve opvolging van alle stappen. Je legt linken naar het Loket Onderhoud Buitengebied voor het efficiënt beheer van de groeninfrastructuur in de hele rivier- en beekvallei.
 • Ondersteund door collega’s verzorg je de communicatie rond de projecten en zorg je voor een breed draagvlak voor het project.

Projecten Landschappelijk Erfgoed

 • Je volgt het beleid rond erfgoed- en landschap nauw op. Je verdiept de visie en bouwt de werking rond landschappelijk erfgoed en klein bouwkundig erfgoed binnen RLRL mee uit. Je ondersteunt en adviseert gemeenten en derden in het werkingsgebied inhoudelijk en administratief rond deze thema’s. Je maakt (dwars)verbindingen met andere projecten.
 • Je spoort actief noden en kansen op en vertaalt deze in concrete projecten in samenwerking met de gemeenten en de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED’s) om de jaaractieplannen uit het beleidsplan van de respectievelijke IOED’s mee te helpen realiseren. Je zorgt voor de actualisering van de inventarissen OE zoals die van houtig erfgoed i.s.m. lokale partners.
 • Je zorgt mee voor lokaal draagvlak voor landschappelijk erfgoed en meer zichtbaarheid van onroerend erfgoed in de gemeenten door de ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van sensibiliserings-, communicatie- en publieksgerichte initiatieven.
 • Je ondersteunt en breidt het OE netwerk verder uit door betrokken partijen samen te brengen en overleg te organiseren met verschillende actoren (erfgoed, heemkringen, natuur, landbouw, toerisme, …).  Je volgt het Vlaams Netwerk IOED’s op.
 • Je stimuleert en zoekt naar nieuwe initiatieven en/of projecten rond OE. Je zoekt financiering via mogelijke subsidiekanalen en schrijft projectvoorstellen uit. Je werkt projecten uit vanaf de opstartfase (voorbereiding, projectaanvraag, overleg partners, technische uitwerking, administratieve opvolging, begroting, opmaak bestekken en aanvraag offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, rapportage, bekendmaking via pers, publicaties).

Projecten Natuurrecreatie en trage wegen

 • Je organiseert, stemt af en werkt mee aan de herdruk van de wandelkaarten in Rivierenland met bijzondere aandacht voor  beleving en het verbinden van de groengebieden. Je legt linken naar andere acties rond wandelrecreatie zowel lokaal, regionaal als provinciaal. Je volgt het beleid rond recreatie en toerisme nauw op.
 • Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft. Je zorgt voor afstemming van wandelroutes met andere gebruikers en je zorgt voor actief overleg met alle betrokkenen. Je motiveert en enthousiasmeert partners of eigenaars via terreinbezoeken, vergaderingen en infomomenten.
 • Je coördineert de opmaak van trage wegenplannen en uitvoeringsplannen voor trage wegen van A tot Z: kaartopmaak in GIS, begeleiding van vrijwilligers bij inventarisatie, participatie, adviezen en potenties bundelen, organisatie en begeleiden van evaluatiemomenten met gemeenten en burger, compromis tussen verschillende eigenaars en gemeenten, technische uitwerking, begroting en opmaak bestekken – offertes, opvolging realisatie op terrein. Het herstel en/of opnieuw openstellen van trage wegen of het zoeken van een alternatieve route staat hierbij centraal.
 • Je houdt zorgvuldig alle administratie en afspraken bij en verwerkt deze in helder documenten. Je rapporteert aan de provincie, de gemeenten en betrokken partners. Bij eventuele problemen of moeilijkheden pak je dit diplomatisch en respectvol aan.
 • Je zoekt naar opportuniteiten ter verbetering van het onderhoud van de routes en de opvolging van klachten en problemen. Je werkt een project uit (voor verschillende gemeenten) om dit op een efficiënte manier te laten verlopen. Je activeert de bestaande vrijwillige wandelpeters en –meters of zet een nieuwe netwerk op. Je stemt af met de mogelijkheden vanuit het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB).
 • Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten om het wandelen en fietsen in Rivierenland op de kaart te zetten en je zet promotionele acties mee op poten.

Projecten Landschapsbeheer

 • Je volgt het beleid rond natuur- en landschapsbeheer nauw mee op. Je verdiept de visie en bouwt de werking rond natuurherstel en landschapsbeheer binnen RLRL mee uit. Je maakt (dwars)verbindingen met andere projecten.
 • Je gaat, in het werkingsgebied van RLRL, actief op zoek naar acties die tot doel hebben landschapselementen duurzaam, integraal en efficiënt te beheren. Je doet hiervoor prospectie en onderzoekt kansen, voornamelijk in samenwerking met de

gemeenten (en op termijn andere grondeigenaars).

 • Je doet dit in overleg met alle betrokkenen en rekening houdend met de wetgeving en eventueel nodige vergunningen. Je overlegt, vergadert en koppelt terug met betrokkenen.
 • Je inventariseert de te beheren (kleine) landschapselementen met behulp van een digitale tool en maakt een beheerplan op dat rekening houdt met de ruimere omgeving en waarbij duurzaam beheer, biodiversiteit, erfgoed, (Europees) beschermde soorten centraal staan.
 • Je maakt de planning op voor de praktische uitvoering van de werken, berekent de kostprijs en schat de duurtijd in met behulp van een digitaal platform. Je stuurt de aannemer aan tijdens de werken. Je volgt zorgvuldig alle stappen financieel en administratief op.

WORD JE ENTHOUSIAST DOOR BOVENSTAANDE PROJECTEN EN HERKEN JE VOLGENDE COMPETENTIES EN ERVARING? DAN WORD JIJ MISSCHIEN 1 VAN ONZE NIEUWE COLLEGA’S!

 • Je hebt minstens niveau professionele bachelor door gerichte opleiding of ervaring. Je hebt affiniteit met natuur en landschap. Je bent vertrouwd met volgende thema’s: ruimtelijke ordening, waterbeheer, natuurinrichting, landschapszorg en/of natuurgerichte recreatie.
 • Je kunt met helikopterperspectief een terrein of onderwerp overschouwen, de grote lijnen, knelpunten en oplossingen zien. Maar je kan theorie ook omzetten in terreinrealisaties.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren. Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden en werkt volgens een planmatige aanpak.
 • Je hebt een pragmatische flexibele instelling.
 • Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap. Je bent positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers). Affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland en een netwerk in de streek zijn pluspunten.
 • Je werkt graag zelfstandig binnen een teamverband: je neemt initiatieven en weet wanneer je moet terugkoppelen. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en je hebt een probleemoplossend denkvermogen. Je kan ook binnen een strak tijdsschema kwaliteitsvol werk afleveren.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je kan vlot overweg met de computer (MS Office) en goede kennis GIS (ArcGIS, QGIS) is een pluspunt.
 • Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
 • WIJ BIEDEN
 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met opname relevante anciënniteit).
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. Enthousiaste collega’s en een constructieve teamsfeer.
 • Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen).
 •  
 • Kandidaten sturen een mail ten laatste 3 december 2020 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be,

  met als onderwerp 'sollicitatie projectmedewerker', en volgende documenten in bijlage:

   'PM_familienaam_voornaam_cv' en 'PM_familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

  Vermeld in je motivatiebrief ook welk takenpakket je het meest interesseert.

  Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van jouw kandidatuur.

   

  Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd voor een groepsgesprek en een praktische proef op 1 van volgende dagen: 14 – 15 – 16 december 2020

  Meer informatie nodig? Bel naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60