Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw zoekt Projectleider

Betaalde job Voltijds
Wetteren
Solliciteren tot

Regionaal Landschap Schelde –Durme vzwZoekt voor onmiddellijke indiensttreding:                       Projectleider (voltijds)voor het strategisch project “Landschap van Erembald tot Kravaalbos”, in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan VlaanderenWie zijn wij?Regionaal Landschap Schelde - Durme (RLSD) wil samen met diverse partners uit de streek elke inwoner overtuigen van de waarde van natuur en landschap binnen haar werkingsgebied. Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijkertijd ontwikkelt het Regionaal Landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen uit de streek elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieubeschermers, recreanten, gemeentebesturen en streekverenigingen. Iedereen verdient een stem in het overleg rond de toekomst van onze streek! Momenteel zijn wij voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een extra collega om deze missie mee waar te maken. Meer informatie over onze werking op www.rlsd.beFunctie contextHet project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ is een initiatief van de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de stad Aalst, de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk en de Regionale Landschappen Schelde-Durme, Groene Corridor en Pajottenland & Zennevallei. Sinds 2010 bouwen deze projectpartners samen met een breed netwerk aan lokale actoren het open ruimte gebied tussen het centrum van Aalst, Affligem, Asse en Opwijk uit tot een gebied met hoge ruimtelijke kwaliteit en gekenmerkt door sterke natuur- en erfgoedwaarden, duurzame landbouw, een duurzaam watersysteem en kwaliteitsvol recreatief groen dat tot in het hart van de omliggende steden en woonkernen doordringt. De projectpartners willen de troeven van de streek ten volle uitspelen. Hiertoe zijn doelstellingen geformuleerd op vlak van landschappelijke structuur, natuur, erfgoed, landbouw, integraal waterbeheer, toerisme, recreatie en hopcultuur. De projectpartners hanteren een bottom-up aanpak waarbij lokale bestaande dynamieken bij verenigingen, ondernemers en landbouwers in het gebied gestimuleerd en ondersteund worden. Daarnaast worden ook grensoverschrijdende hefboomprojecten opgezet. Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor een geïntegreerde aanpak.De projectpartners kunnen hun ambities waarmaken dankzij een gebundelde inzet van Europese, Vlaamse, provinciale en lokale instrumenten en beleidsplannen. In december 2016 werd het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ erkend als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De minister ondersteunde het project met een subsidie van 300.000 euro. In kader van het strategisch project heeft het projectpartnerschap de handen in elkaar geslagen met de projectvereniging Hoperfgoed om de hopteelt en de hopcultuur in de regio sterker op de kaart te zetten.Het strategisch project zal gecoördineerd worden door een coördinatieteam, bestaande uit een projectleider en drie deeltijdse projectmedewerkers, elk tewerkgesteld bij een van de betrokken regionale landschappen. Deze vacature heeft betrekking op de aanwerving van de projectleider bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme.Functieomschrijving:

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitschrijven van een gedragen en geïntegreerd actieprogramma (met een duidelijk plan van aanpak) waarin potenties en uitdagingen van het grote projectgebied worden beschreven. Hierbij wordt (gezien de omvang van het projectgebied) in deelprojecten gewerkt. Je dient selectief om te kunnen gaan met verschillende voorstellen, zodat er afstemming en bundeling plaatsvindt, en er een gezond evenwicht kan worden bereikt.
 • Je staat in voor het operationeel krijgen van een visie met de ruimtelijke structuur van het projectgebied als basis, met aandacht voor de economische en demografische ontwikkelingen in het gebied. Daarnaast zorg je voor de link van het project met andere plannen en projecten in het projectgebied.
 • Door de bovenlokale schaal en de geïntegreerde benadering van het strategisch project zijn verschillende administraties en instellingen van de verschillende bestuursniveaus (gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk) betrokken.Uitvoering van acties op terrein vragen vaak een interbestuurlijke oplossing. Implementatie van acties gebeurt dus best op een gecoördineerde wijze, in overleg met alle betrokken partners. Beleidsstandpunten, financiële middelen en concrete realisaties van de verschillende Vlaamse, provinciale en lokale administraties en instellingen moeten daarbij zeer goed op elkaar afgestemd worden en verenigd tot een geïntegreerd en ruimtelijk samenhangend project. Dit overstijgt het lokale bestuursniveau en vereist een grondige projectcoördinatie op diverse vlakken: inhoudelijk, organisatorisch, financieel, planning en fasering.
 • Je overlegt met alle betrokken overheden en de doelgroepen landbouw, jacht, bos, natuur en toerisme
 • Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectorale beleidscontext.Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties in het landschap en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor het project, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van acties die nodig zijn om het actieprogramma te realiseren en zorgt ervoor dat ze kwaliteitsvol worden uitgevoerd; je brengt hiertoe alle belanghebbenden samen en coördineert de uitvoering.
 • Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
 • Je zorgt ervoor dat het project goed verloopt met een voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en voldoende politieke feeling heeft.
 • Aandachtspunten bij de functie zijn: overleg & organisatie, communicatie & marketing, verdere ontwikkeling van het tijdelijke en permanente product in zijn gelaagdheid (natuur, landschap, toerisme, recreatie, erfgoed..)
 • Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen, opmaak folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen, …) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak voor het project in het algemeen en voor specifieke deelprojecten in het bijzonder.
 • Je rapporteert regelmatig de projectvoortgang aan Ruimte Vlaanderen, departement van de Vlaamse overheid en aan de betrokken partners. Je bent de draaischijf tussen de verschillende overleg- en stuurorganen en zorgt voor de verslagen van de verschillende bijeenkomsten en het opvolgen van afspraken. Je bent ook de stuwende kracht die ervoor zorgt dat de verschillende overheden en doelgroepen mee de projecten van het gebiedsgericht project realiseren.

Profiel:

 • je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring.
 • Je hebt minstens vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring in geïntegreerde gebiedsgerichte projecten.
 • Je bent vertrouwd met de volgende thema's: ruimtelijke planning, natuurontwikkeling, integraal waterbeleid, landschapszorg en natuurgerichte recreatie.
 • Je beschikt over ervaring in organisatieontwikkeling, management van organisaties, beleids- en visieontwikkeling, inzicht in marketing en productontwikkeling zijn extra’s.
 • je bent communicatief zeer sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren.
 • Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren,...) en bent in staat een visie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking. Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
 • Je hebt inzicht in de werking van openbare besturen
 • Je kan overweg met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie
 • Je bent kwaliteitsbewust
 • Je bent in staat het overzicht te behouden
 • Je hebt een hoog probleemoplossend vermogen
 • Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
 • Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken.
 • Je hebt kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen.
 • Je hebt goede kennis van GIS en MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access.
 • je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte doelgroepen. Affiniteit met het werkingsgebied van RLSD is een pluspunt.
 • je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht). Je bent positief ingesteld t.o.v. de samenwerking met diverse actoren m.b.t. het platteland.
 • je beschikt over een rijbewijs B.
 • je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).

Werkvoorwaarden:

 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng.
 • Contract van bepaalde duur (1 jaar), met mogelijkheid tot verlenging
 • Standplaats: Markt 1, 9230 Wetteren (op 10 minuten wandelen van het NMBS station).
 • Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand: 2.930,57 €, 5 jaar anciënniteit: 3.435,39 €, 10 jaar anciënniteit: 3.714,21€etc.. Paritair Comité 329.1
 • Maaltijdcheques, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.
 • Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.Praktisch:Kandidaten sturen voor 18 november een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie projectleider' en met volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op woensdag 11 december (hele dag, eerste ronde gesprekken) en vrijdag 13 december 2019 (namiddag, tweede ronde gesprekken).Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, tel.09 210 90 50, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be