Stad Kortrijk zoekt Teamverantwoordelijke Net en Groen

Betaalde job Voltijds
Kortrijk
Solliciteren tot

Als teamverantwoordelijke sta je in voor alle aspecten van Net en Groen. Je bent verantwoordelijk voor een optimaal onderhoudsbeheer en het uitvoeren van de acties binnen het meerjarenplan die toegewezen zijn aan je team met oog voor een duurzame langetermijnvisie. Je coördineert de werking van het volledige team en stuurt de exploitatieverantwoordelijken in het team rechtstreeks aan. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een efficiënte planning, voor de budgetbewaking en voor het motiveren en coachen van je medewerkers. Je rapporteert aan je directeur en aan de betrokken leden van het college.

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team net en groen is een onderdeel van de directie Ruimte. Het team speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van netheid, afvaldienstverlening en groenonderhoud. Het team omvat een 100-tal medewerkers en bestaat uit 3 subteams: Nette Stad, Afval en Logistiek en Groenonderhoud.

WAT IS JOUW ROL ALS LEIDINGGEVENDE? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatgerichte aanpak met een mensgerichte houding.

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie.

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau mee aan de realisatie van de ambities op vlak van netheid, afvaldienstverlening en groenonderhoud.
 • Je coördineert de werking van het team. 
  Je staat in voor de kwalitatieve werking van je team, coördineert de activiteiten en samenwerking, zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch als financieel vlak. 
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je zorgt ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren, afspraken maakt, begeleidt of bijstuurt waar nodig. 
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de directie Ruimte. Je zorgt voor inhoudelijke samenhang tussen beleid en beheer inzake afval en groen.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise
  Je kent de evoluties en uitdagingen voor al je thema’s. Je hebt oog voor de relevante trends, voor evoluties op regionaal en Vlaams niveau. Je zet in op een structurele en duurzame samenwerking met een aantal externe partners zoals bv IMOG.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

 • Je bent geboeid door zowel het beleid inzake groenonderhoud als het afvalbeleid én hebt hierin aantoonbare werkervaring. Naast het strategische luik heb je ook aandacht voor de operationele werking waarin optimaal onderhoudsbeheer centraal staat.
 • Je bent flexibel en geëngageerd en wil je team op de kaart zetten zowel in de eigen organisatie als bij onze externe partners.
 • Je hebt voeling met onze technische ploegen en onze arbeiders. Je erkent en waardeert hun werk en bent toegankelijk en aanspreekbaar voor hun bezorgheden.
 • Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk en kan je scharen achter onze visie op leidinggeven.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 • Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau. 
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 
 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
 • Fietsvergoeding. 
 • Eindejaarspremie. 
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 
   

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt. Aantoonbare ervaring binnen het afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Aantoonbare ervaring binnen het afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

Ben je een interne kandidaat? 

 • Je kan deelnemen via bevordering als je minstens 4 jaar graadanciënniteit hebt op B-niveau binnen stad of OCMW Kortrijk, of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW Kortrijk. Aantoonbare ervaring binnen het afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
 • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit als je minstens 12 maand graadanciënniteit hebt op A-niveau binnen de stad of het OCMW Kortrijk. Aantoonbare ervaring binnen het afvalbeleid en/of groenbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 

 • Screening CV
  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.
  Externe kandidaten die deelnemen via werving zonder masterdiploma, moeten eerst slagen voor een niveau- en capaciteitstest. Andere kandidaten zijn hiervan vrijgesteld.
   
 • Deel 1: Speed interview
  Tijdens een kort gesprek (digitaal) wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie. Het minimale resultaat om door te stromen naar het volgende deel (gecombineerde proef van case en interview) is 60/100.

  Timing: nog te bepalen.
   

 • Deel 2: Gecombineerde proef van case en interview
  De kandidaat bereidt een case voor en licht deze toe tijdens het interview.
  Tijdens dit interview polsen we ook naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving.
  Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.

  Timing: nog te bepalen
   

 • Deel 3: Assessment

  Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie.

  Timing: nog te bepalen
   

 • Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

HEB JE INTERESSE? 

Solliciteren kan enkele digitaal tot en met 13 juni 2021 op www.kortrijk.be/vacatures 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure: Els Strubbe, via vacatures@kortrijk.be of op het nummer 056 27 86 54.