Stad Roeselare zoekt Beleidsmedewerker Klimaat, energie en duurzaamheid (A1a-A2a)

Betaalde job Voltijds
Stad Roeselare
Solliciteren tot

Ben je gebeten door de klimaatmicrobe? Heb je ervaring met het ontwikkelen en vorm geven van een stedelijk klimaatbeleid? Wil je mee de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Roeselare behalen? Heb je goesting om het klimaatplan uit te voeren? Ben jij de persoon die het klimaatprogramma van de stad wil regisseren? Heb je de ambitie om lokale klimaatprojecten uit te tekenen en uit te voeren in een multidisciplinair team? Kan je een breed netwerk uitbouwen en partners warm maken voor het lokale klimaatbeleid? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Kerntaak

 • Als beleidsmedewerker klimaat, energie en duurzaamheid sta je in voor de verdere opbouw en realisatie van het klimaatbeleid van de stad. Je deelt je expertise in de thema’s klimaat, energie en duurzaamheid in de stadsorganisatie. Je vertaalt een brede klimaatvisie naar de context van Roeselare.
 • Je staat in voor een kwalitatieve regie van het klimaatprogramma en je trekt zelf een aantal klimaatprojecten als projectleider. Je geeft hierbij een grote aandacht aan een brede samenwerking met de verschillende stadsdiensten en externe organisaties en partners. Je zorgt voor een periodieke inhoudelijke en financiële rapportage van het programma.
 • Je verrijkt je expertisedomein en dat van de andere beleidsmedewerkers in de invalshoeken groen, stadsontwikkeling, wonen, mobiliteit, co-creatie,… Je hebt oog voor innovatie in je beleidsdomein, je volgt trends en bovenlokale tendensen.
 • Je neemt de lead in de stadsambitie om te evolueren naar een klimaatneutrale stad.
 • Je adviseert en je werkt samen met de beleidsmakers in de thema’s klimaat, energie en duurzaamheid bij de uitwerking van het klimaatprogramma. Je werkt zo mee aan de uitvoering van het meerjarenplan van Roeselare.

Profiel

Je wil als beleidsmedewerker het klimaatbeleid van de stad sturen en vormgeven. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt een masterdiploma of twee jaar relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je bent sterk in visieontwikkeling en hebt ervaring in het werken in een stedelijke context.
 • Je hebt ervaring en expertise in het thema klimaat en je kan dit toepassen in de context van de stad Roeselare.
 • Je beschikt over een brede achtergrond en interesse in het omgaan met energietransitie, duurzame stadsontwikkeling en het werken naar een CO²-neutrale stad.
 • Je ontwikkelt een professioneel netwerk met diverse stakeholders binnen je beleidsthema.
 • Programmaregie is jou niet vreemd, je hebt de vaardigheden om het programma klimaat verder uit te bouwen en concreet vorm te geven in projecten en acties.
 • Je organiseert en stuurt het strategisch en operationeel beleidsoverleg met de vakschepen en adviseert het College.
 • Je zoekt actief naar samenwerking met inwoners, bedrijven, overheden en bouwt het netwerk van de klimaatswitch verder uit.
 • Je kan plannen en organiseren.
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je houdt rekening met de verschillende belanghebbenden en je kan werken met diverse groepen. 
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Je leidinggevende

Ik ben Bart, verantwoordelijk voor het departement Beleidsontwikkeling Ruimte. Ik zoek een collega met veel goesting en ideeën. Ik verwacht een inspirerende persoonlijkheid met een duidelijke visie en creatieve geest, iemand die er in slaagt met enthousiasme samen vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Je komt in een dynamisch team terecht waar resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt.

Ik ben je coach en geef je graag de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je opdrachten en projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen die we samen uitzetten.

Je werkt samen met:

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Als beleidsmedewerker maak je deel uit van het departement Beleidsontwikkeling van de directie Ruimte en je rapporteert aan het departementshoofd.

Je werkt intensief samen met:

 • De beleidsmedewerkers binnen het beleidsdepartement (wonen, mobiliteit, groen, stadsontwikkeling, staf).
 • De themacel klimaat en de projectmedewerkers.
 • Diensthoofden en themaverantwoordelijken.
 • Collega’s binnen de andere directies.
 • De vakschepen, bevoegd voor jouw beleidsthema.
 • Het netwerk klimaatswitch.

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,50 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Selectieproces

Preselectie

Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden.

 1. Omschrijf heel duidelijk jouw affiniteit met het beleidsthema klimaat, energie en duurzaamheid en staaf met enkele relevante voorbeelden.
 2. Omschrijf jouw ervaringen met beleidsmatig werken (van beleidsvoorbereidend tot beleidsuitvoerend werk en -evaluatie). Kies een concreet voorbeeld en omschrijf hoe je het hier aanpakte.  

Mondelinge selectie

 • Met voor te bereiden opdracht.
  De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op (datum nog te bepalen).

Assessment

 • Bij Vandelanotte Talent Management op (datum nog te bepalen).
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.
   

Uiterste inschrijvingsdatum: 28 januari 2021

Meer info 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
   

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.