Van plan naar actie | Bond Beter Leefmilieu

Van plan naar actie

Bouw samen met je inwoners een klimaatbeleid uit dat echt werkt

Samen met jouw inwoners, verenigingen, bedrijven, handelaars etc. maakt Bond Beter Leefmilieu de klimaatambities van jouw gemeente waar. BBL steekt samen met zijn uitgebreid netwerk de lokale transitie naar een duurzame gemeente in gang en helpt de gemeente om op een co-creatieve manier een gedragen klimaatactieplan uit te voeren.

Bernard Govaert (BBL) vat kort samen waarom dat nodig is: “Het zal nooit lukken om één plan aan iedereen voor te stellen en op te leggen van bovenaf. De beste resultaten haal je wanneer je rekening houdt met lokale gevoeligheden en sterktes. Als je mensen vanuit hun betrokkenheid laat meedenken, hen mogelijkheden en middelen aanreikt en vooral veel vertrouwen geeft. Dat zorgt voor positieve energie en prachtige ideeën.”

> Ontdek hoe gemeente Asse en BBL samen met de Assenaren op zoek gaan naar ‘de straat met het beste klimaat’

> Ook in jouw gemeente? We helpen graag: contacteer Bernard Govaert, bernard.govaert@bblv.be, 02 282 17 42


Procesbegeleiding

We bieden procesbegeleiding aan op basis van ons huidige aanbod en expertise, toegespitst op participatieve processen met alle stakeholders in de gemeente. We werken samen met de gemeente een transitie uit. Flexibel en op maat. We gaan uit van co-productie. We coachen het veranderingsproces en faciliteren het denkproces. BBL trekt de gesprekken op gang. 

  • Procesbegeleiding om intern en extern een draagvlak te vinden voor lokaal klimaatbeleid en een lokale dynamiek op gang te brengen. Bond Beter Leefmilieu en de gemeente realiseren zo samen met alle betrokkenen, zowel intern als extern, een impactvol klimaatbeleid.
  • Methodologische begeleiding en participatietechnieken op maat van de gemeente. Handvaten en ondersteuning om inwoners, stakeholders en verenigingen te mobiliseren en te activeren. 
  • Inhoudelijke ondersteuning om concrete acties uit te voeren. Hierbij werkt BBL nauw samen met zijn uitgebreid netwerk.
  • Communicatieve ondersteuning. Sjablonen, wervingsteksten, beelden, noem maar op: BBL biedt communicatiemateriaal op maat aan.

Meer in detail

Intern

We begeleiden de gemeente om structurele capaciteit op te bouwen om klimaatbeleid te voeren, en te zorgen voor een goed management rond klimaatbeleid en een goede interne samenwerking. We betrekken alle medewerkers bij de beleidsuitvoering. Op deze wijze garanderen we de implementatie van het klimaatactieplan en een intern draagvlak. 

  • We sturen de organisatie van een intern klimaatteam aan, initiëren en begeleiden specifieke werkgroepen, ondersteunen de interne communicatie naar medewerkers, maar ook naar diensthoofden en bestuur.
  • We  houden de huidige klimaatambities tegen het licht en voorzien een checklist van onontbeerlijke activiteiten in een goed klimaatactieplan. We geven de nodige aanbevelingen en voorzien thematische expertise.
  • We volgen mee de uitvoering van het klimaatactieplan op en zorgen mee voor een intern draagvlak

Extern

We gaan samen met de gemeente op zoek naar partners en opportuniteiten binnen de gemeente om het klimaatactieplan uit te voeren en creëren zo een lokale dynamiek en activatie van de burger. We gaan binnen de gemeente de verschillende doelgroepen en stakeholders bezoeken en bespreken aan de hand van onze participatieve methodieken het klimaatplan en hoe dit kan uitgevoerd worden in samenwerking met hen. 

Waar zit er draagvlak, waar liggen er kansen? We detecteren samen met de gemeente welke acties meteen realiseerbaar zijn en hoe dit communicatief kan ingezet worden om verdere activatie te stimuleren. Dit volgens het train-the trainer-principe. De gemeente is na onze begeleiding in staat om zelf het participatieluik van hun klimaatbeleid in handen te nemen.
We realiseren zo samen met alle betrokkenen een impactvol klimaatbeleid. Op basis van de opportuniteiten en engagementen die naar boven komen tijdens dit participatief traject, betrekken we de nodige thematische partners uit ons netwerk om deze acties te realiseren.  

Methodologische begeleiding

Op maat van de gemeente bieden we specifieke methodieken aan. Handvaten en ondersteuning om inwoners, stakeholders en verenigingen te mobiliseren en te activeren. In onze participatiemethodes proberen we telkens de verschillende maatschappelijke actoren samen te brengen: bestuur en gemeentediensten samen met het verenigingsleven, de kennisinstellingen, aanwezige platformen en het bedrijfsleven. 

We beogen een multi-stakeholder-aanpak, met een goed evenwicht in het bereiken van diverse stakeholders. Belangrijk hierbij is deze stakeholders voldoende vroeg mogelijk in het proces te betrekken. We putten uit onze talrijke methodieken of ontwikkelen nieuwe en aangepaste werkvormen. 

Inhoudelijke ondersteuning

Aan de hand van de lokale uitdagingen en opportuniteiten die naar boven komen tijdens het traject dat we lokaal opzetten, kan de expertise en ondersteuning van de leden van ons netwerk naar voren geschoven worden. Als netwerkorganisatie kan Bond Beter Leefmilieu snel de juiste partners betrekken en snel de stap maken naar concrete uitvoering van acties en maatregelen. We brengen de expertise van al onze netwerkorganisaties mee naar de gemeente.

Communicatieve ondersteuning

Sjablonen, wervingsteksten, beelden, noem maar op: BBL biedt communicatiemateriaal op maat aan.