Afbakening stedelijk gebied Hasselt-Genk is ramp voor open ruimte | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Afbakening stedelijk gebied Hasselt-Genk is ramp voor open ruimte

Erik Grietens

vrijdag 25 oktober 2013

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) streeft naar ‘een open en stedelijk Vlaanderen’. Door stedelijke gebieden af te bakenen, stadskernen te versterken en inbreiding voor wonen en werken te ondersteunen, neemt de druk op de open ruimte af. Voor de meeste steden bestaat  reeds een afbakeningsplan, enkel Hasselt-Genk en Leuven moeten nog aan bod komen. Momenteel ligt het ontwerpplan voor Hasselt-Genk op tafel. Helaas stelt dit zwaar teleur. Het openbaar onderzoek vindt binnenkort plaats.

Van inbreiding is geen sprake, van uitbreiding in de open ruimte rond de twee steden des te meer. Wonen is daarbij dé uitblinker. De studiedienst van de overheid schat dat er in Hasselt-Genk 8.000 extra huishoudens bijkomen tegen 2030. Daartegenover staan ruim 17.500 woonmogelijkheden op onbebouwde percelen. Hoewel het huidige aanbod de toekomstige groei dus ruimschoots overtreft, kunnen de initiatiefnemers van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) het niet laten om toch 277 hectare woonuitbreidingsgebied voor verkaveling vrij te geven. Daarbovenop worden nog eens 138 hectare agrarisch gebied omgezet naar woongebied. Ofschoon de limiterende taakstellingen uit het RSV deze graaicultuur onmogelijk maken, meent de overheid in het GRUP vrij spel te hebben omdat de formele planhorizon van 2012 is overschreden. De uitbreiding van voor industrie en grootschalige detailhandel doen niet veel onder voor de uitbreiding van woongebied. Ook hiervoor ontbreekt de onderbouwing. We zijn trouwens benieuwd hoe deze

Als dit dossier de voorbode is van de nieuwe ruimtelijke aanpak met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dan belooft de toekomst er één van minder open ruimte en méér beton te worden.