Amper een spoor van groene verkeersfiscaliteit | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Amper een spoor van groene verkeersfiscaliteit

Mathias Bienstman

donderdag 23 oktober 2014

Ons land kampt met steeds langere files en groeiende vervuiling door verkeer. Dit is een van de redenen dat internationale instellingen een belastingverschuiving aanraden: maak verplaatsingen en vervuiling duurder en gebruik de bijkomende inkomsten voor een verlaging van de lasten op op arbeid. Van die groene belastingverschuiving kwam er weinig terecht in het federaal regeerakkoord. Dat is onbegrijpelijk.

Zijn bedrijfswagens nu niet overbodig?

Voor de verkiezingen stelde N-VA “bedrijfswagens als systeem van alternatieve vergoeding zijn er gekomen om werknemers een voordeel te geven dat niet volledig uitgehold wordt door de hoge belastingen op arbeid. Maar als de loonlasten dalen tot een realistisch niveau dat ons economisch systeem terug slagkracht geeft, hoeven de loonlasten ook niet meer omzeild te worden door dergelijke alternatieve vergoedingen. De steun voor bedrijfswagens wordt dan overbodig”. 

Aan de bedrijfswagens raakt de federale regering echter niet. Betekent dit dat de partijen er niet in geslaagd zijn de loonlasten terug te brengen tot op een niveau dat de economie terug slagkracht geeft? De federale ministers zullen dat eenstemmig tegenspreken en beklemtonen dat ze de loonlasten verlagen door een indexsprong, lastenverlaging en verdere loonmatiging.

Bedrijfswagens versus indexsprong 

Een indexsprong is zo mogelijk nog minder populair dan morrelen aan het stelsel van bedrijfswagens. Bovendien treft een indexsprong meer de modale inkomens en heeft geen positieve effecten op het milieu.  De afbouw van de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens is in vergelijking met de indexsprong een win-win maatregel. Het is onbegrijpelijk dat die niet is doorgevoerd. De fiscale bevoordeling van meer dan 3 miljard aan wagengebruik doorkruist immers alle goede inspanningen in het mobiliteits- en klimaatbeleid. Fundamenteel geeft de overheid erdoor tegenstrijdige prikkels aan de burger wat betreft de mobiliteitskeuze.

Overige maatregelen

De voorgestelde maatregelen op het raakvlak van fiscaliteit en mobiliteit in het regeerakkoord ogen bijgevolg pover. Er komt een lichte verhoging van de accijnzen op diesel. Dat is een goede zaak want het zal de populariteit van de meest vervuilende wagens verder doen dalen. Ook wordt het concept van een mobiliteitsbudget ondersteund. De regering stelt dat ze de energiebelastingen zal evalueren. Bij de modal shift vermeldt de regering tenslotte “een herwaardering van de binnenvaart”, hoewel ze een andere verstorende en overbodige subsidie voor vrachtvervoer over de weg - de professionele diesel - evenmin aanpakt.