Bioforum ongerust over Vlaamse co-existentieregels

Vrijdag 10 oktober keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet co-existentie definitief goed en diende het in bij het Vlaams Parlement. Dit decreet moet de basis vormen voor de reglementering van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) naast gangbare en biologische gewassen. De milieubeweging is tevreden met de komst van een co-existentiewetgeving. Of de regeling ook werkelijk bescherming zal bieden aan de biologische en gangbare landbouw, zal voornamelijk van de uitvoeringsbesluiten afhangen.

De reglementering inzake het telen van ggg’s is grotendeels een Europese aangelegenheid. Europa bepaalt immers welke ggg’s er mogen geteeld worden. Het is dan aan de lidstaten om maatregelen te treffen zodat vermenging van biologische of gangbare teelten met ggg-teelten voorkomen wordt. Op die manier moet de keuzevrijheid van zowel de consument als de producent worden gewaarborgd.

In haar reactie op de goedkeuring van het ontwerpdecreet benadrukt BioForum Vlaanderen vzw dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven en vraagt zich af of een ggg-vrije (bio)landbouw in de toekomst mogelijk zal zijn in Vlaanderen. “Biologische landbouw kiest er uitdrukkelijk voor om ggg-vrij te telen”, aldus de organisatie. “De bioboer heeft er niet om gevraagd dat er ggg-teelten komen, en toch zal hij moeten bewijzen ggg-vrij te telen. Dat is omkering van de bewijslast”, zegt BioForum. De organisatie wil dat het schadefonds dat zal opgericht worden, alle schadevergoedingen voor bioboeren verzekert. 

Biomassa & biobrandstoffen