Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt kritisch voor decreet ruimtelijke ordening | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt kritisch voor decreet ruimtelijke ordening

Erik Grietens

dinsdag 27 januari 2009

De milieubeweging is weinig opgezet met het voorstel van Decreet Ruimtelijke Ordening, dat in het Vlaams Parlement voorligt. Dankzij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is het verder verrommelen van Vlaanderen de voorbije jaren ten dele gestopt. Maar het voorliggend ontwerp lijkt er op gericht om het RSV te omzeilen en allerlei achterpoortjes te openen. Zo duikt de, zeer vage, definitie op van ‘ruimtelijke projecten van strategisch belang’. Veel verbeelding is niet nodig om te begrijpen dat dit bedenkelijk instrument moet dienen om grote infrastructuurwerken door de besluitvorming te loodsen zonder rekening te moeten houden met de Ruimtelijke Ordening. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt hebben vandaag (22/1) hun visie toegelicht in het Vlaams Parlement.

We lichtten er onze standpunten toe over het ontwerpdecreet ruimtelijke ordening. De natuur- en milieuverenigingen staan zeer kritisch tegenover deze nieuwe wetgeving. Er staan te veel afzwakkingen en achterpoortjes in het ontwerpdecreet, die het verder verrommelen van Vlaanderen – nu al geen schoolvoorbeeld van ruimtelijke orde – in de hand zullen werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afzwakking van de juridische definitie van “kwetsbare gebieden”, de soepelere bepaling van een ‘uitgeruste weg’ waarlangs gebouwd mag worden, de veel ruimere uitbreidingsmogelijkheden voor zonevreemde gebouwen, het uitdovend woonrecht voor weekendverblijven,…

Daarnaast hebben we ook bedenkingen bij de nieuwe regeling voor ‘ruimtelijke projecten van  strategisch belang’. Het gaat dan in de eerste plaats om infrastructuurwerken zoals nieuwe missing links of haveninfrastructuur. Voor deze grootschalige ingrepen wordt een afwijkende procedure voorzien, waarbij tegelijk met het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan het structuurplan kan worden herzien. Het lijkt er sterk op dat deze regeling vooral ingegeven is om missing links die niet in het Ruimtelijk Structuurplan staan, toch te kunnen uitvoeren. Dit haalt de waarde van een structuurplan onderuit. Ook de Raad van State gaf hierover al de nodige kritische opmerkingen.

Tot slot wordt ook het handhavingsbeleid verder afgezwakt. De verjaring van bouwovertredingen wordt verder uitgebreid. De Hoge Raad voor het Herstelbeleid krijgt de mogelijkheid om dwangsommen die de rechter uitsprak, te schrappen. Het invoeren van een  regularisatievergunning maakt het mogelijk bouwovertredingen achteraf een vergunning te geven.

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt hopen dan ook dat het parlement nog de nodige aanpassingen aan dit decreet zal doorvoeren, voor het wordt goedgekeurd.