Pixabay | WikimediaImages

Bond Beter Leefmilieu mee rond de tafel — landbouw en milieu vormen een geheel

Pixabay | WikimediaImages

De Vlaamse regering zat deze ochtend samen met vertegenwoordigers van enkele landbouworganisaties en wil een overleg starten over “de toekomst van landbouw”. De beloftes van de Vlaamse regering aan de boeren om prompt te snoeien in de regels rond milieu en natuur kunnen absoluut niet door de beugel voor Bond Beter Leefmilieu. De milieukoepel vraagt een plek aan tafel om een landbouwvisie te ontwikkelen die ook milieu en gezondheid beschermt.Enkel een landbouwmodel dat rekening houdt met de draagkracht van de omgeving is toekomstbestendig. De doelstellingen van onder meer de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn niet onderhandelbaar. Bond Beter Leefmilieu verwacht dat de Vlaamse regering de rug recht en de afgesproken milieudoelen nastreeft om de burger een gezond leefmilieu te garanderen. Dit betekent onder meer 100% propere waterlopen, een gunstige staat van al onze habitats, en een reductie van minstens 55% van de klimaatemissies.Daarvoor moet de Vlaamse regering werk maken van landbouwbeleid in evenwicht met de omgeving, een ambitieus mestactieplan, de milieudruk op onze kwetsbare natuur doen afnemen, de watervervuiling en bodemdegradatie door de intensieve landbouw aanpakken, de methaanemissies van de veehouderij reduceren en pesticidengebruik maximaal uitfaseren. Enkel zo beperken we de negatieve impact van de Vlaamse landbouwsector op het milieu en onze volksgezondheid. Maar ook omgekeerd: door deze milieudoelstellingen integraal mee te nemen in een landbouwvisie, maken we werk van een beleid dat perspectief kan geven aan de sector op de lange termijn.

Contactpersoon

Ineke Maes, beleidsexpert landbouw bij Bond Beter Leefmilieu, 02 282 17 40, ineke.maes [at] bblv.be.