Breed draagvlak voor meer klimaatambitie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Breed draagvlak voor meer klimaatambitie

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

dinsdag 20 maart 2012

Vandaag keurde het Vlaamse parlement, meerderheid en oppositie, de resolutie goed om in Europa te pleiten voor 30% minder broeikasgassen tegen 2020. Milieu en Noord-Zuid organisaties reageren enthousiast op het brede draagvlak voor meer klimaatambitie. “Over partijgrenzen heen weerklinkt de boodschap: wat nodig is voor het klimaat, is ook haalbaar en betaalbaar,” stelt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu vast.  

Vlaamse parlementsleden uit meerderheid en oppositie bereikten een overeenkomst over de nood aan meer klimaatambitie. Hun resolutie is deze middag goedgekeurd in de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement. Ze vraagt dat Vlaanderen samen met de andere gewesten de -30% doelstelling voor broeikasgassen bepleit in Europa. Die doelstelling is een noodzakelijke tussenstop op weg naar emissiereducties van 80 tot 95% tegen 2050. Dat is de Europese bijdrage aan de inspanning om de temperatuur op aarde onder de gevaarlijke grens van 2 graden opwarming te houden.

Polen willen (voorlopig) niet

Jan Vandermosten van WWF beklemtoont dat de resolutie aantoont dat de geesten rijpen, maar dat er in de feiten op korte termijn weinig verandert: “De discussie over de

-30% zit muurvast op Europees vlak. Polen blokkeert alles, vanwege hun afhankelijkheid van elektriciteit uit steenkool. Het zal inventieve klimaatdiplomatie vergen om de discussie te deblokkeren. Het is belangrijk dat de rijkste landen en regio’s in Europa de meeste inspanningen leveren, iets wat in de resolutie nog te weinig erkend wordt. ”

Van woorden naar daden

In Vlaanderen legt de resolutie de bal in het kamp van de Vlaamse regering. Ze heeft er alle belang bij om in te zetten op meer klimaatambitie. “Het tijdperk van de goedkope olie is duidelijk voorbij: we bouwen beter vroeg dan laat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. “In het kader van het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 moet de Vlaamse regering de maatregelen in kaart brengen die haar in staat stellen om haar deel van de Europese -30% doelstelling te bereiken. Vooral op vlak van gebouwen, transport en landbouw zijn er inspanningen nodig. De Vlaamse regering moet de hogere klimaatambitie ook integreren in het toekomstproject Vlaanderen in Actie (VIA).”

Financiering voor het Zuiden

Sarah Lamote van 11.11.11 benadrukt enkele sterke elementen van de resolutie voor het Zuiden : “Het is belangrijk dat het Vlaams Parlement beklemtoont haar engagementen omtrent de snellestartfinanciering na te komen. Zo kunnen de inkomsten uit de veiling van emissierechten deels gebruikt worden voor de strijd tegen de klimaatverandering in het Zuiden. Toch is een verdere discussie over een concrete verdeelsleutel binnen België en een discussie over lange termijnfinanciering voor het Zuiden noodzakelijk. De gevolgen van klimaatverandering laten zich immers vooral voelen in het Zuiden, waar het overleven van miljoenen mensen op het spel staat.”