Decreet landinrichting naar parlement

Vlak voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet landinrichting van leefmilieuminister Joke Schauvliege goed en stuurde het door naar het parlement. Het decreet biedt nieuwe instrumenten die zorgen dat plannen en projecten voor de inrichting en het beheer van het platteland sneller en vlotter worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurontwikkelingsplannen voor Natura 2000-gebieden of het aanleggen van natuurlijke overstromingsgebieden.

De nieuwe instrumenten bestaan onder meer uit vergoedingen bij lokale grondenbanken, vrijwillige verplaatsing, stopzetting en reconversie van bedrijven en een koopplicht door de overheid. De herverkaveling uit kracht van wet, gecombineerd met planologische ruil, maakt het mogelijk om gronden van bestemming te wisselen zonder het uitkeren van dure planschadevergoedingen. Zo kunnen bouwgronden in overstromingsgebied makkelijker geruild worden met bouwkavels in de dorpskern. Bond Beter Leefmilieu verwelkomt deze evolutie. Tot nu toe werden dit soort flankerende maatregelen enkel geval per geval ingezet, wat vaak zorgt voor veel vertraging en onzekerheid bij eigenaars. Het nieuwe decreet neemt de financiële regeling voor de uitvoering van de plannen al proactief op in de planprocedure. 

Niet alleen de Vlaamse overheid, maar ook het provincie- of gemeentebestuur kunnen deze nieuwe instrumenten toepassen. Private en lokale partners die de overheidsdoelen mee helpen uitvoeren, kunnen daarvoor een gepaste vergoeding ontvangen.

Bouwshift