Fijn stof: minister Schauvliege wil werk maken van milieuzones

Minister Schauvliege kondigde vorige week in het Vlaams parlement aan dat ze werk wil maken van lage-emissiezones. Dat zijn centrale gebieden in de stad waar bv. oude dieselvrachtwagens of (bestel)bussen niet in mogen. In Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen zijn er reeds heel wat steden die zo’n lage emissiezone hebben ingevoerd. In Vlaanderen bestond tot nu toe veel tegenstand om met dergelijke milieuzones te werken. Nu kan het blijkbaar wel omdat we gedurende de eerste drie maanden van 2011 al meer overschrijdingen van de Europese normen vaststelden dan in heel 2010. Bovendien besliste de Europese Commissie begin april om België voor het Europees Hof te dagvaarden wegens de aanhoudende overschrijding van de normen.

Ook vanuit de steden zelf is er vraag naar een duidelijk kader voor milieuzones. Zo keurde de gemeenteraad van Gent – waar men eveneens grote problemen ondervindt om aan de fijn stof-normen te voldoen – unaniem een motie goed waarin aan de Vlaamse overheid gevraagd wordt om een wettelijk kader te creëren om de invoering van milieuzones in steden mogelijk te maken. De stad Gent is daarbij kandidaat voor een proefproject. We kijken dan ook hoopvol uit naar een concreet voorstel van minister Schauvliege om milieuzones in Vlaamse steden mogelijk te maken.

De parlementsleden wilden van de minister ook weten welke bijkomende maatregelen genomen zullen worden om de normen in de toekomst wel te halen. Vlaams leefmilieuminister Joke Schauvliege stelde dat alle sectoren maatregelen zullen moeten nemen: gebouwenverwarming, industrie, landbouw en verkeer. Over de bijkomende maatregelen voor industrie, landbouw en gebouwenverwarming bleef de minister zeer vaag.

Luchtkwaliteit