Greenpeace doorprikt nucleaire stresstests

Greenpeace liet het rapport van de stresstests van de Europese kerncentrales doorlichten door onafhankelijke experts. De experts zijn niet mals voor de resultaten van de stresstest. Zij adviseren de Belgische overheid om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 onmiddellijk te sluiten.

Bovendien, zo stellen de experts, hebben verschillende uitvoerders van de stresstests directe of indirecte banden hebben met de nucleaire sector. Met andere woorden: de nucleaire sector beoordeelt zichzelf.

In de nasleep van de kernramp van Fukushima, besliste Europa om haar kerncentrales aan stresstests te onderwerpen. Ook de Belgische kerncentrales ondergingen dergelijke tests. Die stresstests zouden moeten nagaan in welke mate onze kerncentrales bestand zijn tegen extreme scenario's, zoals aardbevingen, overstromingen, stroompannes, terreuraanvallen, vliegtuigcrashes of het uitvallen van koelsystemen.

Bond Beter Leefmilieu en het platform Stop and Go formuleerden al eerder kritiek op de stresstesten. De stresstests zullen er nooit in slagen om sluitende informatie te geven over de veiligheid van kerncentrales. Natuurlijke overmacht en technisch of menselijk falen kunnen nooit volledig uitgesloten worden.

Het rapport dat nu in opdracht van Greenpeace werd afgeleverd door onafhankelijke experts, bevestigt dat de stresstests geen betrouwbare graadmeter vormen voor nucleaire veiligheid. De tests werden niet verricht door onafhankelijke experts, maar door energieproducent Electrabel GDF Suez zelf. Het internationale team dat de evaluatie van regulator FANC beoordeelde, telde vooral afgevaardigden van nationale regulatoren uit andere EU-landen. Binnen dat gesloten wereldje is het niet gebruikelijk om publiek het werk van collega's te bekritiseren. Sommigen hadden zelfs directe banden met de nucleaire sector. Bovendien beperkt het stresstestrapport zich tot voorspelbare scenario’s. De kernrampen van Fukushima en Tsjernobyl hebben nochtans aangetoond dat het net een combinatie van onvoorspelbare factoren was, die resulteerde in een kernramp.

Volgens Greenpeace is het eindrapport van de Europese stresstests dan ook ongeloofwaardig, niet transparant, niet onafhankelijk en veel te beperkt. De milieuorganisatie stelt dat de Europese stresstests geen betrouwbare graadmeter zijn om de veiligheid van onze kerncentrales te beoordelen. Het feit dat onafhankelijke experts besluiten dat de reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 eigenlijk onmiddellijk gesloten moeten worden, bevestigt alleen maar de noodzaak om onze oudste centrales – zoals bepaald in de wet van 2003 – zeker te sluiten in 2015.

Kernuitstap