Impact van veeteelt op biodiversiteit

Veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor 30% van het biodiversiteitsverlies. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn het enorme landgebruik – 80% van de globale landbouwgrond – en de emissies van stikstof en fosfor. Daarnaast stoot de veehouderij ongeveer 12% van de wereldwijde broeikasgassen uit. Dat vertelde Henk W esthoek van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving in een boeiende presentatie tijdens de Europese Green Week. Die werd dit jaar georganiseerd rond het thema Biodiversiteit. 

Ook in de EU is de impact van veeteelt enorm. Veehouderij gebruikt twee derde van de Europese landbouwgrond, goed voor ongeveer 130 miljoen hectare. Daarbij komen dan nog eens 20 miljoen hectare buiten de EU, voornamelijk voor de productie van veevoeder.

Om de to estand van de biodiversiteit in te schatten, gebruikt W esthoek voor elk type landgebruik de Mean Species Abundance (MSA), een indicator die het voorkomen van elke soort vergelijkt met de oorspronkelijke vegetatie. Hieruit blijkt dat wereldwijd de biodiversiteit het me est bedreigd is in dichtbevolkte en landbouwgebieden. Dat is niet enkel het gevolg van het landgebruik voor veeteelt op zich, maar ook van de daarmee gepaard gaande infrastructuur, stikstofdepositie en klimaatverandering. Ook Nederland en Vlaanderen kampen met een erg hoge stikstofuitstoot, voornamelijk te wijten aan de intensieve veehouderij.

 

Als oplossingen pleit W esthoek voor een “sensible and prudent intensification”, samen met een drastische vermindering van de vleesconsumptie. Intensifiëren van landbouw kan dus enkel daar waar opbrengstverhogingen nog mogelijk zijn zonder schade te berokkenen aan milieu en biodiversiteit - niet in Europa en Noord-Amerika met andere woorden. Ook het verminderen van verliezen tijdens productie en consumptie en de bescherming van kwetsbare gebieden zijn uitermate belangrijk. De veeteelt gebeurt vandaag namelijk vooral in gebieden waar de negatieve gevolgen voor biodiversiteit het grootst zijn, bijvoorbeeld op vruchtbare gronden en in recent ontbost gebied.W esthoek pleit ook voor het terugdringen van nutriëntenverlies, minder bem esting en het sluiten van nutriëntenkringlopen.

Landbouw