Luchtvervuiling schadelijk voor kwetsbare biotopen

De luchtvervuiling in Europa ligt nog steeds te hoog voor kwetsbare ecosystemen. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieu Agentschap (EEA), dat voornamelijk  focust op verzurende stoffen zoals stikstof, zwavel en ammoniak. Die verzurende uitstoot is schadelijk voor de natuur. Vooral heide- en bosgebieden zijn er gevoelig voor. Op internationaal niveau werden beperkende afspraken gemaakt. 

Omdat die verzurende luchtvervuiling het onmogelijk maakt om de Europese instandhoudingsdoelstellingen voor kwetsbare natuurgebieden te halen, startte de Vlaamse regering recent met een ‘programmatorische aanpak stikstof”, of kortweg PAS. Via een programma van brongerichte maatregelen bij landbouw en verkeer en herstelmaatregelen in natuurgebieden, moet de verzurende impact in kwetsbare biotopen teruggebracht worden tot aanvaardbare niveaus.

De verzurende uitstoot kende een piek in de jaren tachtig. Toen kregen 80% van de kwetsbare biotopen in Europa af te rekenen met te veel verzurende stoffen. Sindsdien is de toestand al heel wat verbeterd, maar toch ligt de verzurende impact nog steeds te hoog voor 60% van de gevoelige biotopen. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen in de lucht zijn ammoniak van de veeteelt en stikstofoxiden van transport en industrie.

Luchtkwaliteit