Meer bioboeren in Vlaanderen

Sinds de start van het project ‘Bio zoekt Boer’ in maart 2009 zijn 38 landbouwers gestart met de omschakeling van hun gangbaar bedrijf naar een biologisch bedrijf. Dat is heel wat beter dan de vooropgestelde doelstelling van 10 landbouwers per jaar. Eind 2009 stond de teller op 242 Vlaamse bioboeren. Na een lange periode van stagnatie lijkt de sector opnieuw te groeien. Het goede nieuws werd door BioForum Vlaanderen, Boerenbond en ABS bekend gemaakt bij de start van de Bioweek (5 tot 13 juni).

'Bio zoekt Boer' begeleidde het afgelopen jaar zo’n 250 land- en tuinbouwers die interesse toonden in de omschakeling naar bio. 120 van hen stapten in een begeleidingstraject, wat voor 38 landbouwers reeds leidde tot een omschakeling naar een biobedrijf. Dankzij de toegenomen interesse in biolandbouw is het areaal biologische productie nu gestegen naar het hoogste niveau in 10 jaar. Het bioareaal bedroeg vorig jaar 3659 hectare, wat een stijging met bijna 5 procent tegenover 2008 betekent. Toch is dat nog altijd slechts 0,6 procent van het totale Vlaamse landbouwareaal. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Van het biologisch areaal is er 597 ha (16 procent) in omschakeling. Dat is 63 procent meer dan het jaar voordien en wijst op een sterke groeimarge in de toekomst. Areaal in omschakeling wordt volgens de principes van biologische landbouw uitgebaat, maar de producten kunnen pas na een wachttijd worden gecommercialiseerd als volwaardige bioproducten. Naargelang het gewas kan die wachttijd oplopen tot twee jaar.

Landbouw