Meer geld nodig voor natuur- en bosbeleid zegt Minaraad

Onlangs organiseerde de Minaraad een hoorzitting over het natuur- en bosbeleid in Vlaanderen. Zoals reeds in het regeerakkoord werd aangekondigd, maakte het kabinet van minister Crevits een evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid. In dat onderzoek worden een vijftigtal financiële instrumenten – aankoopsubsidies, beheersovereenkomsten voor landbouwers, inrichtingskosten,… - onder de loep genomen. Bedoeling van die evaluatie is om na te gaan of de instrumenten voor natuur- en bosbeleid efficiënter kunnen worden ingezet en of de budgetten kunnen worden ‘geoptimaliseerd’.

Uit de studie van het kabinet blijkt vooreerst dat de doelstellingen voor natuur en bos niet worden gehaald. Dit geldt onder meer voor de staat van instandhouding van de Europese soorten en habitats, voor de afbakening van het VEN en voor de aanduiding van natuurverwevingsgebieden. Hoewel een aantal instrumenten doelgerichter kan worden ingezet, zal het volgens een eerste reactie van de Minaraad ook noodzakelijk zijn om meer geld vrij te maken voor natuur- en bosbeleid in Vlaanderen. De Minaraad werkt nu aan een advies ten gronde over de evaluatiestudie.

Bossen