Memorandum federale verkiezingen: Een ambitieuze legislatuur voor milieu en natuur

Klimaat

Verhoog de ambitie van het klimaatbeleid

Zorg voor samenhang van de verbintenissen

Voer een deugdelijk bestuur in

Zorg voor voldoende budgettaire en fiscale middelen

Energie

Zet in op energie-efficiëntie en -besparing

Maak werk van de kernuitstap

Bereid de uitstap uit fossiele energie voor

Gebruik biomassa binnen de grenzen van de duurzaamheid

Bereid de elektriciteitsvoorziening van de toekomst voor

Ondersteun de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Mobiliteit

Nood aan een coherent mobiliteitsbeleid

Voer fiscale instrumenten in voor een duurzaam vervoersbeleid

Voorzie een gebruiksvriendelijk, duurzaam en voldoende groot aanbod aan treinen

Stimuleer een levendige fietscultuur

Gezondheid

Verbeter de luchtkwaliteit

Bescherm de burgers tegen giftige chemische stoffen

Verbied de verkoop van pesticiden voor particulier gebruik en reduceer het landbouwkundig gebruik

Bevorder de natuur in het gezondheidsbeleid

Landbouw en voeding

Creëer een voedingsbeleid

Maak van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de motor voor een duurzame en gezonde voedselproductie

Verbied de verkoop van pesticiden voor particulier gebruik en reduceer het landbouwkundig gebruik

Steun de overgang naar een meer plantaardige landbouw en voedselvoorziening

Voorzie fiscale maatregelen die duurzame aankopen aanmoedigen

Neem als federale overheid een voorbeeldrol op

Biodiversiteit en natuur

Controleer de handel in wilde dieren en planten beter

Strijd tegen de vernietiging van de bossen in de wereld

Integratie van de internationale verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling op het gebied van biodiversiteit, bossen en klimaat

Invasieve soorten en wilde dierenziekten

Vermindering van de ecologische voetafdruk van België

Natuur als rechtspersoon

Noordzee

Herstel en bescherm de mariene en kustecosystemen.

Ontwikkel een grensoverschrijdend netwerk van beschermde mariene gebieden

Zorg voor een duurzaam evenwicht tussen natuurbehoud

en sociaaleconomische activiteiten

Benut de noordzee voor de energietransitie

Circulaire economie

Maak een interfederale roadmap circulaire economie

Investeer meer in de circulaire economie

Fiscaliteit en economische instrumenten

Stimuleer de levensduur, reparatie, hergebruik en recyclage van producten

Informatie en rechten van de consumenten en bedrijven

Ondersteun de voorbeeldfunctie door middel van overheidsopdrachten

Ontwikkel een beleidskader en normering voor diepzeemijnbouw

Beheer specifieke stromen

Commons en participatie

Werk beleid en regelgeving uit die co-creatie, coöperaties en commoning stimuleren

 

Bond Beter Leefmilieu

BRAL

IEB

IEW

Greenpeace

WWF

Natagora

Natuurpunt

Natuurpunt WWF Greenpeace