Mestbeleid blijft aanmodderen (tris)

De periode van staalname voor het meten van het nitraatresidu op landbouwgronden is alweer enige weken achter de rug. Het m estdecreet bepaalt dat de M estbank tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu van risicogronden moet meten. Als dat nitraatresidu de vooraf bepaalde norm overschrijdt, volgt er een geldboete voor de landbouwer. Vorig jaar leverde deze methode problemen op, omdat de meetmethode niet nauwkeurig genoeg bleek te zijn en de resultaten onbetrouwbaar. De overheid schold daarom de boetes kwijt. Ondertussen is de meetmethode op punt g esteld en kan het mestdecreet worden uitgevoerd.

Maar dat is zonder de waard gerekend, in casu de Vlaamse Regering  die vanaf 1 januari 2009 een nieuwe norm mo est bepalen, maar dat tot op heden niet heeft gedaan. Ook de hoogte van de boetes die worden opgelegd bij overschrijding van de norm, is nog niet vastgelegd.

 

De huidige gang van zaken kan alleen maar tot problemen leiden. Het kan toch niet zijn dat de regering de norm pas bepaalt nadat zij alle meetresultaten heeft,  zodat ze zelf kan bepalen hoeveel landbouwers een boete zullen opgelegd krijgen en hoeveel er zullen worden ontzien? Het ziet er dus naar uit dat ook dit jaar elke sanctionering zal uitblijven. Dit geeft een duidelijk signaal naar de landbouwers: ze moeten het niet zo nauw moeten nemen met de m estwetgeving, dat doet de overheid ook niet.  

Hoe kun je anders de houding van de regering interpreteren, wetende dat het instrument van het nitraatresidu door minister Schauvliege in haar beleidsnota omschreven wordt als ‘hoeksteen voor de opvolging van een oordeelkundige bemesting’?

Landbouw