Milieubeweging ontmoet formateur Peeters

Op 10 juni ontving Vlaams formateur Kris Peeters een delegatie van Bond beter Leefmilieu en Natuurpunt. Ook de voorzitter van de – inmiddels ontbonden – Minaraad was aanwezig.

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt overhandigden de formateur het memorandum van BBL en een bijkomende nota van Natuurpunt waarin een aantal punten uit het Pact 2020 verder worden uitgewerkt.

Bond Beter Leefmilieu legde in het gesprek de nadruk op de  kansen die een groenere economie biedt om de crisis te keren en pleitte voor een actief klimaatbeleid. Twee belangrijke punten werden hierbij benadrukt: we verwachten van de volgende regering dat zij de energieprestatienorm voor nieuwbouwwoningen gradueel strenger maakt tot op het niveau van de passiefhuisnorm en we verwachten dat in plaats van emissierechten aan te kopen in het buitenland, de Vlaamse regering de beschikbare middelen investeert in energiebesparing in eigen land, zeker en vast indien deze goedkoper blijkt dan aankoop van buitenlandse rechten.

BBL vroeg ook dat de volgend regering terug het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als kader voor het ruimtelijk beleid zou respecteren en dat het Vlaams parlement de taak zou krijgen om een nieuw RSV uit te werken.

Tot slot wees BBL er op dat er dringend nood is aan een adaptatieplan voor de klimaatverandering. Er dreigen ernstige watertekorten op te treden en er dringt zich dan ook een strategie op om het probleem te beheersen.