Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu vragen meer ruimte voor water | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu vragen meer ruimte voor water

Erik Grietens

dinsdag 1 februari 2011

Vorige week dinsdag werden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt gehoord in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de overstromingen in november. We benadrukten daar dat er veel meer aandacht moet zijn voor het vasthouden van water. In verstedelijkt gebied kan dat door aangepaste bouwvoorschriften en in landbouwgebied door uitbreiding van de verplichte erosiebestrijding en waterconserveringsprojecten.

In het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen moet sterker ingezet worden op zuinig en intensief ruimtegebruik. Door het verder uitbreiden van steden en het verstedelijken van het platteland, krijgt water steeds minder ruimte. Indien de overheid voor woningen of bedrijven toch nieuwe ruimte aansnijdt, moet de watertoets op planniveau juridisch sterker doorwerken, zowel in het grafisch plan als in de bouwvoorschriften. Nu worden maatregelen tegen wateroverlast in ruimtelijke uitvoeringsplannen veelal enkel opgenomen als een ‘mogelijkheid’, maar niet als een juridisch dwingende verplichting. Hierdoor staat het gemeentelijk niveau, dat uiteindelijk de bouwaanvragen moet beoordelen, juridisch in een zwakke positie.

Ten slotte is het belangrijk om de natuurlijke overstromingsgebieden te vrijwaren. Momenteel zijn er veel natuurlijke overstromingsgebieden op het gewestplan aangeduid als woon- of bedrijvenzone, maar nog niet bebouwd. Alleen al het Demerbekken bevat meer dan 1800 van die gebieden. Wij vragen de overheid deze gebieden effectief blauw te kleuren op de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).Bij zo’n blauwe RUP’s zijn er vele win-wins mogelijk, als natuur- en waterbeheerders de handen in mekaar slaan en de middelen bijeen leggen, wat we illustreerden met concrete voorbeelden.