Nederland wordt klimaatbestendig – en Vlaanderen?

Begin september publiceerde de Nederlandse Deltacommissie een rapport waarin de grote lijnen worden uitgezet om Nederland klimaatbestendig te maken in de komende jaren. Uitgangspunt is het ‘mee ontwikkelen met de klimaatverandering en ecologische processen’. Zo wil men de kust van Nederland versterken door het aanbrengen van zand dat door de natuurlijke stroming van de zee wordt afgezet op de kust. De grote rivieren krijgen meer ruimte. Naast overstromingen is ook de beschikbaarheid van zoet water voor landbouw, industrie en de productie van drinkwater expliciet meegenomen. Een sterk punt is dat men meteen de beleidsmatige (deltawet) en financiële verankering (inkomsten uit gas in een deltafonds) mee aanreikt.

Algemeen werd het plan positief onthaald in Nederland – al is er meteen ook kritiek op de voorgestelde uitvoering. De oproep van de bevoegde staatssecretaris om samen naar duurzame oplossingen te zoeken, werd dan ook snel opgepikt door waterbeheerders, maar ook verschillende natuurorganisaties zoals WWF en Vogelbescherming Nederland.

In Vlaanderen voorlopig nog niets van dit alles. De mogelijke effecten van klimaatverandering zijn (nog) niet samenhangend in beeld gebracht – een visie over hoe ze aan te pakken ontbreekt al helemaal. De grote lijnen van de te verwachten effecten zijn uiteraard gekend (bvb recent nog in beeld gebracht voor rivieren) – en worden soms ad hoc in individuele projecten (bvb het SIGMA-plan)  doorgerekend. Een samenhangende visie over hoe we de komende decennia kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering op wateroverlast en watertekort is echter nog veraf. Nochtans geen overbodige luxe – want het risico op een grote overstroming is vandaag in Vlaanderen zo’n 100 keer groter dan in Nederland, en inzake waterbeschikbaarheid is er vandaag helemaal geen beleid.