Nieuwe denkwegen voor Ring rond Brussel

Het autoverkeer rond Brussel behoort tot het drukste van de wereld. Heel wat politici, bedrijfsleiders of werknemers gaan er automatisch van uit dat zo een verkeersprobleem alleen maar opgelost kan worden door extra wegen of bijkomende rijstroken aan te leggen.

Op maandag 25 juni organiseerde Modal Shift, het samenwerkingsverband van diverse milieu- en mobiliteitsverenigingen rond de Brusselse Ring, hierover een studienamiddag in het Vlaams parlement.

Vijf sprekers uit binnen- en buitenland gaven vanuit hun ervaring een alternatieve en frisse kijk op dit cruciale debat en toonden aan dat het aanleggen van extra rijstroken geen oplossing is om het verkeersprobleem in en rond Brussel echt op te lossen.

Hoe pakken we de fileproblemen op de Ring rond Brussel best aan? Die vraag zweeft al enkele jaren door de wandelgangen van de Vlaamse en Brusselse regering. De Vlaamse regering moet in het najaar keuzes maken over het al dan niet aanleggen van extra rijstroken.

Dat het aanleggen van bijkomende rijstroken slecht is voor de gezondheid van omwonenden, bleek  uit de uiteenzetting van Dirk Avonts, huisarts en professor aan de Universiteit Gent. De effecten van luchtvervuiling en lawaai op de volksgezondheid zijn groot en strekken zich uit tot een zone van 1,5 kilometer langs drukke wegen.

Professor of Sustainable Development John Whitelegg van de University of York, zoomde vervolgens in op Britse ervaringen met uitbreiding van ringwegen, zoals de M25 rond Londen. Door het zogeheten aanzuigeffect van nieuwe autowegen zaten deze extra ringwegen - al veel sneller dan verwacht - opnieuw vol met extra verkeer. Met als eindresultaat langere files.

Aanleggen van extra rijstroken blijkt dus geen oplossing om een mobiliteitsprobleem op te lossen. Erger nog, door meer verkeer aan te trekken dreigt de gezondheidssituatie voor mensen die wonen nabij de Ring wonen er nog verder op achteruit te gaan.

Verkeersmanagement als oplossing

Wat is dan wel de oplossing? Daniel Firth, strategisch manager van het Verkeersagentschap van Stockholm, ging in op de voordelen van een stadstol, waarbij een taks betaald wordt om met de auto naar de stad te gaan. De maatregel zorgde in Stockholm voor een pak minder files en een gezondere luchtkwaliteit.

Steven Stokmans van Microsoft België ging vervolgens in op de voordelen van ‘het nieuwe werken’: ondersteund door de laatste technologie gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving, met erg positieve mobiliteitseffecten.

En tot slot gaf Bruno De Borger, professor Transporteconomie aan de Universiteit Antwerpen, aan wat de impact kan zijn op het fileleed van wijzigingen in het fiscaal systeem voor bedrijfswagens.

Met deze studiedag wilde Modal Shift aan onze beleidsmakers aantonen, dat nieuwe wegen geen oplossing zijn om het verkeersprobleem rond Brussel aan te pakken.

Maatregelen om het groeiende autoverkeer te beheersen brengen veel meer op, zowel voor de files als voor de volksgezondheid.

Een doorgedreven verkeersmanagement, gecombineerd met een beter uitgebouwd openbaar vervoer, kan een echte oplossing bieden voor het fileprobleem en zorgt ervoor dat de impact van autoverkeer op de volksgezondheid vermindert.

Shoppingcentra