Realisatie stadsbos Gent loopt tergend traag

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Filip Watteeuw (Groen!) blijkt dat de realisatie van het Gentse stadsbos, het zgn. Parkbos, tergend langzaam verloopt. Nochtans wordt het Parkbosproject door minister Schauvliege naar voor geschoven als één van de belangrijkste stadsbosprojecten in Vlaanderen. Het Parkbos moet een multifunctionele groenpool van 1200 ha worden, een mozaïek van boskernen, landbouwzones en recreatiegebieden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit stadsbos werd al in 2005 goedgekeurd. Nu, vier jaar later, is nog maar 30 ha grond voor bebossing aangekocht, van de benodigde 300 ha. Slechts een kleine 7 ha werd ook effectief bebost. Hoog tijd dus om een tandje bij te steken!

Bossen