Ruimte, regio en mobiliteit | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ruimte, regio en mobiliteit

Erik Grietens

woensdag 19 oktober 2011

Kobe Boussauw, onderzoeker aan de vakgroep geografie van de Universiteit Gent, heeft zijn doctoraat over de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit uitgegeven in boekvorm. In dit wetenschappelijk doorwrochte werk toont hij aan dat een duurzaam verplaatsingspatroon slechts tot stand kan komen binnen een ruimtelijk kader waarin korte afstanden centraal staan.

Op basis van een analyse van pendelstromen komt Boussauw tot een aantal aanbevelingen voor de bijsturing van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zo stelt hij voor om een goede spreiding van voorzieningen na te streven, bij voorkeur geconcentreerd in centra en subcentra. Schaalvergroting waarbij verschillende vestigingen van bijvoorbeeld scholen, winkels of ateliers vervangen worden door één campus, hypermarkt of industrieterrein, moet ontmoedigd worden wegens de afname van de ruimtelijke nabijheid. Gespecialiseerde kantoorjobs moeten dan weer wel geconcentreerd worden en zoveel mogelijk op centrale locaties bij belangrijke spoorstations gelegen zijn (Brussel, Antwerpen, eventueel ook Mechelen, Gent en Leuven). Dit zijn belangrijke aanbevelingen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Daarnaast stelt Boussauw ook voor om een duurzaam ruimtelijk beleid te ondersteunen met een aangepast fiscaal beleid. Het variabel maken van transportkosten in functie van de afgelegde afstand kan helpen om prijsverschillen van het vastgoed binnen en buiten de agglomeraties te verzachten.