Te hoge bemestingsnormen verantwoordelijk voor slechte waterkwaliteit

De veestapel en bijgevolg ook de hoeveelheid mest nam in 2009 toe. Dat blijkt uit het nieuwste Voortgangsrapport 2010 van de Mestbank, dat op 15 januari op Agriflanders is voorgesteld. Hoewel het totale mestgebruik binnen de officiële normen bleef, ging de waterkwaliteit er terzelfder tijd aanzienlijk op achteruit. “De huidige bemestingsnormen zijn onvoldoende afgestemd op een goede waterkwaliteit. Het nieuwe Mestactieplan, waarover de Vlaamse regering momenteel met Europa onderhandelt, moet  deze misser rechtzetten,” stelt Linn Dumez van Bond Beter Leefmilieu.

De waterkwaliteit in het MAP (Mestactieplan)-meetnet ging in de winter van 2009-2010 gevoelig achteruit. Nochtans was de evolutie sinds de invoering van het nieuwe Mestdecreet in 2007 bemoedigend. Twee winters na elkaar tekenden we een aardige verbetering van de waterkwaliteit op. Het aantal overschrijdingen van de nitraatnorm daalde in twee jaar tijd van 43% naar 28%. In de winter van 2009-2010 liep het echter grondig mis en ging een groot deel van de geboekte winst weer verloren.

Wil Vlaanderen de doelstellingen voor waterkwaliteit halen, dan zal het nieuwe Mestactieplan dus strengere normen moeten bevatten. Ook controle van de naleving van die normen is noodzakelijk. Hoewel het totale mestgebruik binnen de normen blijf, is het aantal bedrijven met ernstige overschrijding van de bemestingsnormen nog steeds aanzienlijk.

Waterkwaliteit