Veel meer bos gekapt dan gecompenseerd

Uit het antwoord van Vlaams minister voor leefmilieu Hilde Crevits op twee parlementaire vragen blijkt dat er de afgelopen jaren veel meer zonevreemd bos gekapt werd dan er opnieuw aangeplant werd. Volgens het bosdecreet kunnen bossen die op het gewestplan ingekleurd zijn als woonzone of industriegebied gekapt worden om te verkavelen of te industrialiseren, op voorwaarde dat een zelfde oppervlakte opnieuw bebost wordt. Dit uiteraard om te voorkomen dat het bosarme Vlaanderen nog bosarmer wordt. Voor waardevolle loofbossen moet de gekapte oppervlakte zelfs dubbel gecompenseerd worden.

De bouwheer kan op twee manieren compenseren: ofwel door zelf bos aan te planten op andere percelen, ofwel door een zogenaamde bosbehoudsbijdrage te storten op de rekening van de Vlaamse overheid, die er dan zelf grond mee koopt om te bebossen.

In de praktijk blijkt deze regeling niet van een leien dakje te lopen. De afgelopen jaren werden in totaal 1300 ha zonevreemd bos gekapt, terwijl er slechts 470 ha bos werd aangeplant. Voor 1100 ha werd een bosbehoudsbijdrage betaald. Met die spaarpot - waar ondertussen al 13 miljoen euro in zit - werden slechts 310 ha te bebossen grond aangekocht. En op veel van die aangekochte gronden moet de eerste boom nog worden geplant.