ID | Frederiek Vande Velde

Vlaamse milieubeweging laat partijen eco-examen afleggen: check hier hoe ze scoren

ID | Frederiek Vande Velde

Ongeacht hun onderlinge verschillen, moeten alle politieke partijen gezond voedsel, een vitale bodem, proper water en een leefbare planeet veiligstellen. Hoe staan ze tegenover deze uitdagingen? De Vlaamse milieu-, natuur- en klimaatbeweging peilde uitgebreid naar alle posities, en deelt het resultaat vandaag.

Wat willen Vlaamse partijen aanvangen met de kwetsbare wateren voor de Belgische kust? Hoe realiseren we meer duurzame en energiezuinige woningen? Wat met het openbaar vervoer van de toekomst?

Naar aanleiding van de campagne 'Ik Verdien Meer'* hebben we politieke partijen 38 stellingen voorgelegd over de oplossingen die ze voorstellen voor de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van ons leefmilieu en onze natuur- en bosgebieden. We hebben de stellingen onderverdeeld in acht thema’s: 

  1. Duurzame landbouw en voeding
  2. Energiezuinig wonen
  3. Groene fiscale hervorming en rechtvaardige transitie
  4. Natuur en biodiversiteit
  5. Omslag naar 100 % hernieuwbare energie
  6. Open ruimte en water
  7. Openbaar vervoer
  8. Terugdringen broeikasgassen

*Over de campagne 'Ik Verdien Meer'Ik Verdien Meer is de op maandag 25 maart gelanceerde campagne van de milieu- en natuurbeweging en diverse middenveldorganisaties die ijveren voor een sociaalrechtvaardige duurzame toekomst. Samen willen we politici aansporen om in de volgende legislatuur een topprioriteit te maken van klimaat- en natuurbeleid dat niemand achterlaat. Op de website ik-verdien-meer.be vind je naast de partijwijzers rond de campagnethema's natuur, betaalbaar en energiezuinig wonen, voeding en openbaar vervoer ook de verhalen van Babousch, Lien, Izrahiah en Inaïra. Zij getuigen over de uitdagingen waarmee het gebrek aan krachtig en inclusief klimaat- en natuurbeleid in ons land hen in hun dagelijkse leven confronteert.

Opvallende consensus over de elektriciteitsfactuur. Bijna consensus over geïntegreerd openbaar vervoer. Cd&v als enige gekant tegen extra bosuitbreiding.

Voor sommige dossiers liggen de kaarten verdeeld over het klassieke links-rechts-spectrum. Zo pleiten de linkse partijen voor een broeikasgasemissiereductie van 55% tegen 2030 (zoals ook het beroepvonnis in de Klimaatzaak oplegt), terwijl cd&v en Open Vld vasthouden aan de lagere Europese reductiedoelstelling van 47% waar België mee akkoord ging. N-VA wil de focus verleggen, weg van doelstellingen die “een doel op zich” zouden worden, naar wat “haalbaar en betaalbaar” is voor de maatschappij vandaag. “Afdingen op klimaatambitie schuift verantwoordelijkheid door naar andere landen en toekomstige generaties. In plaats van ‘haalbaar en betaalbaar’ als excuus te hanteren om klimaatdoelen te ondermijnen, verwachten wij ambitieuze klimaatdoelen in lijn met de wetenschap én massale publieke investeringen om te zorgen dat klimaatbeleid niemand achterlaat”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België.

Op andere vlakken zien we nagenoeg een consensus. Alle partijen willen de elektriciteitsfactuur verlichten door er de kosten van de openbaredienstverplichtingen uit te halen en deze over te hevelen naar de begroting. Op deze manier willen ze verwarmen met een warmtepomp financieel aantrekkelijker maken dan verwarmen op gas of stookolie. “Dit is voor ons al lang een no-brainer. Onze politici hebben geen excuus meer om hier in de volgende regering niet direct werk van te maken”, vindt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.

Alle partijen — behalve Open Vld — ondersteunen de stelling dat we een geïntegreerd netwerk, dienstregeling en ticketsysteem nodig hebben voor alle openbaar vervoer in België. Open Vld vreest dat de kosten hiervoor vooral bij de Vlaamse overheid zouden komen te liggen. “Tijd om het silodenken los te laten. Iedereen vindt het onzin om 3 tickets te kopen voor een verplaatsing van Destelbergen naar Koekelberg. Willen we echt meer mensen op het openbaar vervoer? Dan verwachten we dat er over de niveaus heen actief gewerkt wordt aan de oplossingen: treinen en bussen die vlot op elkaar aansluiten, die je kan nemen met één ticket”, zegt Naomi Cambien van Bond Beter Leefmilieu.

Een ander opvallend feit is dat cd&v als enige gekant is tegen de doelstelling om tegen 2030 10.000 hectare bosuitbreiding te realiseren. Opmerkelijk, want daarmee gaat de partij in tegen de belofte uit het huidige regeerakkoord. Cd&v wijst erop dat de bevolkingsdichtheid en het ruimtebeslag de afgelopen 20 jaar sterk zijn toegenomen, waardoor het behalen van deze doelstelling bemoeilijkt zou worden. “Een drogredenering”, reageert Laure De Vroey van BOS+“Want zoals andere partijen ook aanhalen, is een hogere bevolkingsdichtheid en verdere verstedelijking net een reden om extra te investeren in meer en toegankelijk bos voor iedereen. We gaan er dan ook van uit dat de volgende regering de belofte van 10.000 hectare bosuitbreiding bevestigt, en volop werk maakt van de realisatie ervan.”

Benieuwd naar de andere resultaten? Raadpleeg ze allemaal op onze site.

Ik verdien meer