Voortgangsrapport kaderrichtlijn water: 'Beleidsmakers negeren de nood aan rivierherstel'

Recent publiceerden WWF het Europees Milieubureau (EEB) het derde snapshot-rapport over de implementatie van de kaderrichtlijn water. Belangrijkste conclusie van het rapport is dat hydromorfologische ingrepen (opstuwingen en indijkingen voor scheepvaart, waterbeheer of waterkracht) het grootste struikelblok vormen, om te komen tot een meer duurzaam waterbeheer. Niettemin blijken de overheden dit feit grotendeels te negeren bij de opmaak van de maatregelenprogramma’s. Concrete maatregelen voor rivierherstel zouden een prioriteit moeten zijn, maar ontbreken op veel plaatsen. Die conclusie gaat ook op voor Vlaanderen. Concrete maatregelen voor rivierherstel zijn erg schaars: in de (ontwerp) bekkenbeheerplannen is bvb welgeteld één oeverzone voorzien.

Waterkwaliteit