Mijn bedrijf toekomstproof

Social Dialogue fit for the Green Deal

Het internationale project “Mijn bedrijf toekomstproof” heeft als doel heeft om vakbonden te versterken bij het verduurzamen van grote, industriële bedrijven of bedrijvenclusters. Tijdens de projectperiode (augustus 2023 - juli 2025) gaan we in totaal acht pilootprojecten organiseren in Nederland en Vlaanderen. Naast een begeleidingstraject op maat van elk bedrijf, organiseren we verschillende workshops en internationale kennisuitwisselingsmomenten. Het project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds Plus. De projectorganisatie bestaat uit een combinatie van vakbonden en de milieubeweging. 

Heel wat grote bedrijven zullen hun werkzaamheden de komende decennia drastisch moeten aanpassen, onder druk van het klimaatbeleid dat hen steeds meer zal aansporen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat geldt zeker voor bedrijven die momenteel nog sterk leunen op fossiele brandstoffen. Maar om deze transitie rechtvaardig te laten verlopen, is inspraak en betrokkenheid van de werknemers cruciaal. Wat kan een vakbondslid concreet doen om de inspraak van de werknemers bij de klimaatplannen te verhogen? Dat gaan we uitzoeken in dit project.

De vraag is: wat kan een vakbondslid concreet doen om de inspraak van de werknemers bij de klimaatplannen te verhogen? Dat gaan we uitzoeken in acht pilootprojecten. Elk pilootproject beoogt om vakbondsleden in staat stellen om zélf aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun bedrijf, om de klimaatplannen structureel bespreekbaar te maken en om de plannen te beoordelen op vlak van klimaatimpact en impact voor de werknemers. 

De bedoeling is dat vakbondsvertegenwoordigers in heel Europa nadien met de lessen uit deze acht pilootprojecten aan de slag kunnen om het thema klimaat hoger op de agenda te plaatsen.

Projectpartners:

 • Bond Beter Leefmilieu, de koepel van milieuorganisaties in Vlaanderen
 • Reset.Vlaanderen, het netwerk voor een eerlijke transitie in Vlaanderen
 • FNV, Federatie Nederlandse Vakvereniging
 • Milieudefensie, Nederlandse milieuorganisatie
 • IndustriAll Europe, Europese koepel van industriële vakbonden
 • ACV, Algemeen Christelijk Vakverbond
 • ABVV, Algemeen Belgisch Vakverbond
 • ACLVB, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Eveneens betrokken bij de projectstuurgroep:

 • ACV Metea (ACV, vakcentrale voor sectoren metaal en textiel)
 • ABVV Metaal (ABVV, vakcentrale metaalsector)
 • ACV Bie (ACV, vakcentrale sectoren bouw, industrie en energie)
 • ACCG (ABVV, algemene centrale, ondermeer chemiesector)

Meer weten of meewerken?

Contacteer Jeroen Fonteyn. 

Jeroen Fonteyn

Projectmanager energie en industrie

02 282 17 28