Vlaams regeerakkoord: Jambon I worstelt met vergroening

Bond Beter Leefmilieu nam de driehonderd pagina's van het Vlaamse regeerakkoord onder de loep. “Vanuit milieu-oogpunt presenteert de regering Jambon I een tegenstrijdig plan. Aan de ene kant zijn er lovenswaardige engagementen voor meer natuur, vergroening van de landbouw en kernversterking. Aan de andere kant wordt de grootste bedreiging voor de biodiversiteit - de klimaatverandering - onvoldoende aangepakt”, concludeert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu. 

“Het doel dat we van de Europese Unie horen te halen tegen 2030, -35% broeikasgasemissies van gebouwen, transport en landbouw (non-ETS), zal niet bereikt worden met dit akkoord. Jambon zet mobiliteit en industrie niet op het pad naar een duurzame, koolstofneutrale toekomst. De groei van het vrachtverkeer en de industriële emissies zullen blijvend wegen op de luchtkwaliteit. Wel positief zijn de uitfasering van stookolieketels, dieselbussen en energieverslindende straatverlichting. Het beleid rond circulaire economie zet terecht in op circulair bouwen en aanbestedingen, maar is verder bijzonder vaag en schiet tekort in ambitie.” 

“Niet alleen honderdduizenden burgers, maar ook steeds meer organisaties en bedrijven verwachten dat we tegelijk de kansen grijpen van vergroening en onze verantwoordelijkheid opnemen voor de volgende generaties. Het zijn de regio's in Europa die het eerst en het snelst veranderen door een sterk milieubeleid, die jobs creëren, nieuwe bedrijfsactiviteit aantrekken en de leefkwaliteit verhogen. Bij de vertaling van het regeerakkoord naar concreet beleid kan Vlaanderen zich sterker inschakelen in de Europese dynamiek naar een koolstofneutrale en circulaire economie.” 

Lees ook onze uitgebreide analyse van het regeerakkoord per thema. 

Verkiezingen 2019

Meer over Verkiezingen 2019