Ja, we kunnen komaf maken met de ruimtelijke wanorde

Slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden schrappen: het was één van de kortetermijnacties die de Vlaamse regering goedkeurde in mei 2012. Vijf jaar later is van die ronkende engagementen nauwelijks iets in huis gekomen. Nochtans hebben we die open gebieden helemaal niet nodig om voldoende huizen te bouwen om de bevolkingsgroei op te vangen.

Dat bewijzen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt in de nieuwe brochure ‘Red de open ruimte, versterk de kern’. We brachten enkele voorbeelden van slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden in kaart en tekenden alternatieve plekken voor nieuwe woonsten uit in het centrum van de dorpen en steden in kwestie.

Ondertussen vraagt minister Joke Schauvliege aan alle 308 gemeentebesturen welke woonreservegebieden ze in de toekomst wel of niet willen bebouwen. Zo wil de minister komen tot een positieve en een negatieve lijst van reservegebieden, die nog wel of niet meer mogen verkaveld worden. En zo dreigt de ruimtelijke ordening in Vlaanderen verder te ontsporen.

Bouwshift Natuurpunt

Meer over Bouwshift